1. ALLMÄNT

Business Sweden förbinder sig att genomföra beskriven aktivitet under förutsättning att erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om deltagande och att inte hinder som anges i punkt 5 nedan föreligger för aktivitetens genomförande.

2. DELTAGARAVGIFT

Alla priser anges – där annat inte uttryckligen framgår – exklusive moms. Betalningstid är 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för betalning debiteras företaget.

4. AVANMÄLAN M M

Deltagande bekräftas och faktureras av Business Sweden. Lämnas återbud senare än 14 dagar före utbildningen debiteras 50 procent av avgiften. Vid återbud mindre än en vecka kvar till utbildningsdatum debiteras full avgift. Vid förhinder kan anmälan överlåtas till annan person på företaget.

5. FORCE MAJEURE M M

Business Sweden får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför Business Swedens rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc), plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, hantverkare, elkraft etc. Business Sweden skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under-rätta de deltagande företagen. Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att Business Sweden är befriat från ekonomiska konsekvenser, bl a skadestånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt genomförande av aktiviteten.

6. TVISTER M M

Dessa villkor skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.