Det står allt mer klart att Sveriges position på den globala varuexportmarknaden har stabiliserats. För tredje året i rad är exportmarknadsandelen oförändrad, vilket indikerar att den nedåtgående trenden sedan början av 2000-talet är bruten. Svensk varuexport står idag för 1,1 procent av världsmarknaden. Att Sverige inte längre tappar marknadsandelar beror på flera olika faktorer. En viktig förklaring är att exporten från tillväxtekonomier som Kina och Indien inte ökar lika snabbt som tidigare. En annan är att investeringskonjunkturen i Europa – dit drygt 70 procent av svensk export går – har tagit lite mer fart sedan 2016. Det lyfter svensk export som i stor utsträckning består av insats- och investeringsvaror.

Den globala handeln har förändrats mycket sedan millennieskiftet. Tillväxtmarknader som Kina och Indien har gått från att ha varit relativt obetydliga till att vara bland de viktigaste exportländerna i världen. Tillväxtekonomierna – särskilt i Asien – tar därmed en allt större plats på världsmarknaden medan Europa och Nordamerika tappar andelar. Europas andel av den totala exporten har minskat från 44 till 40 procent sedan början av 2000-talet. Nordamerikas andel har minskat från 19 till 14 procent under samma period. Samtidigt har Asien ökat sin andel påtagligt från 30 till 37 procent. Kina bidrar starkt till ökningen av Asiens andel och är idag världens största varuexportör. Övriga regioners andelar ligger på en avsevärt lägre nivå och är i det närmaste oförändrade.

Att Sverige inte har lyckats hålla jämna steg med tillväxtekonomier som Kina, som nästintill dubblerat sin export de senaste 10 åren, är vare sig förvånande eller problematiskt. Däremot är det mer oroande att Sverige har tappat marknadsandelar i förhållande till viktiga konkurrentländer för Sverige. Sett från importsidan har Sverige tappat marknadsandelar i några av sina viktigaste marknader – USA, Storbritannien och Tyskland. Tappet i Norden är däremot inte lika påtagligt men eftersom Norden sammantaget är Sveriges viktigaste handelspartner blir tappet märkbart.

Sveriges position på viktiga exportmarknader har försvagats inom i princip samtliga branscher de två senaste decennierna jämfört med våra konkurrentländer. Det ser dock något bättre ut för de två varugrupperna med störst svensk export – fordon och maskiner. Verkstadsindustrin, särskilt maskin- och fordonsindustrin, dominerar svensk varuexport med drygt 40 procent av den totala varuexporten.

Under fjolåret växte svensk export sammantaget i ungefär samma takt som världsmarknaden. De flesta varusegmenten ökade i långsammare takt än världsmarknaden, men tre segment ökade i betydligt snabbare takt – fordon, elström och livsmedel.

Det återstår att se om detta är början på en ny era där svensk export bibehåller sin position, eller kanske till och med flyttar fram sin position, på den globala exportmarknaden.

Om analysen

Business Swedens årliga rapport om den svenska exportens utveckling analyserar dess marknadsandelar branschvis i ett globalt perspektiv över en tjugoårsperiod. I analysen jämförs varusegment och tjänsteexporten med viktiga konkurrentländer. Läs den senaste rapporten för en aktuell bild om inom vilka varugrupper som Sverige vinner respektive tappar exportmarknadsandelar.

 

Alla analyser

Global exportanalys okt 2018
PDF - 5 mb
Global exportanalys aug 2017
PDF - 584 kb