Sedan starten för över 20 år sedan har Telenor Connexion expanderat från sin hemmabas i Norden och har nu en närvaro i så gott som världens alla hörn. Som en av de ledande leverantörerna av internationella IoT-lösningar baserade på över 500 globala mobilnät, levererar de kritisk anslutningsteknik för att möjliggöra roamingbaserade tjänster för mobila enheter, med fordonsindustrin som ett nyckelsegment.

Företagets globala tillväxt har varit betydande jämfört med den nordiska verksamheten och innebär att Telenor Connexion behöver flexibilitet för att kunna möta kundernas behov på lokala marknader. Men att etablera dotterbolag och anställa personal i varje land skulle vara komplicerat ur både ekonomisk och juridisk synpunkt.

ARBETSGIVARTJÄNSTER SOM MATCHAR VERKSAMHETEN

Genom att kroka arm med Business Sweden har Telenor Connexion kunnat eliminera risk och få hjälp med lokal anställning av personal och efterlevnad av lokala arbetsrättsregler.

Seth Ryding, försäljningschef på Telenor Connexion beskriver samarbetet:

– Vår huvudsakliga produktion sker i Sverige men på marknaderna där våra kunder finns måste vi tillhandahålla försäljning och teknisk support. Här har vi ofta bara ett litet antal anställda, så vi behöver lokala anställningslösningar som är smidiga, pålitliga och skräddarsydda för våra behov på de olika marknaderna. Business Swedens erbjudande är perfekt för våra behov.

– Vi har inte lokala bolag på varje marknad, men vi måste fortfarande anställa folk. Business Sweden ansvarar för att anställa personal men medarbetarna är till 100 % en del av Telenor Connexion ur ett verksamhets- och affärskulturperspektiv.

Business Swedens flexibla arbetsgivartjänster är skräddarsydda för varje marknad och Telenor Connexion kan utvärdera vad som fungerar bäst. Ryding fortsätter:

– Brytpunkten för när man bildar lokal bolag är kopplad till kommersiell risk, inte antalet anställda. I sådant fall skulle vi utvärdera saker som skattemässiga konsekvenser på varje marknad, lokal arbetslagstiftning och även varumärkets värde och syfte om lokala medarbetare inte är direkt anställda. I vissa fall kan detta ses som en risk, men med Business Swedens modell använder vi affärskultur för att överbrygga denna klyfta, och vi behandlar all vår lokala personal som direktanställda. Vår kultur är mycket stark och alla våra globala säljare och tekniker medverkar i halvårsvisa försäljningskonferenser och andra nyckelinitiativ under året.

– Vi följer också lokala anställningsvillkor och regelverk. Vi har försökt tillämpa nordiska standarder på lokala marknader och det fungerar inte alltid. Så vi följer lokala krav och erbjuder kulturella fördelar som motsvarar de direktanställdas villkor.

SAMARBETE OCH INSIKTER GER VÄRDE

Tack vare möjligheten att kunna minska risk och administrativa processer i samband med lokala anställningar kan Ryding och hans globala team fokusera på kärnverksamheten.

Telenor Connexion siktar in sig på stora internationella företag i behov av global uppkoppling som fungerar överallt. Några exempel är fordonstillverkare som SAIC, Great Wall Motors och Volvo Cars, vars underliggande varumärken har huvudkontor i olika länder. Dessa kunder kopplar ihop fordon på olika marknader och använder sim-kort från Telenor Connexion. Därför måste sälj- och teknikteamen vara närvarande på plats för att stötta behoven.

Och det är här som nästa del av fas i samarbetet mellan Telenor Connexion och Business Sweden tagit vid.

Vi måste vara närvarande på marknader som har stor exportpotential och genomslagskraft. Business Sweden ger oss de rätta insikterna och tillgång till rätt kontaktpersoner när vi behöver dem.

Utöver företagstjänsterna har leveransen utvidgats till marknadsanalys i Kina, Korea, Taiwan, USA, Italien och Frankrike. Business Swedens goda förståelse av Telenor Connexions affärsbehov har lagt grunden för en kartläggning av målkunder inom företagets nyckelvertikaler. Med dessa insikter har Telenor Connexion kunnat fatta välgrundade affärsbeslut och komma i kontakt med rätt leverantörer och intressenter.

Med den redan pågående leveransen av arbetsgivar- och HR tjänster har det nya samarbetet möjliggjort ytterligare affärsvärde förklarar Ryding.

– Tjänsterna är separata från varandra men har sammanhängande affärsvärde. Det handlar om att ett plus ett är lika med tre.

– Vi har deltagit i flera högnivådelegationer och min relation med Business Swedens landschefer och handelssekreterare möjliggör diskussioner om affärsutveckling, B2G samarbeten och potentiella regelverksmässiga och politiska utmaningar och möjligheter. Vår lokala säljare utnyttjar också dessa relationer och möten.

– Vi måste vara närvarande på marknader som har stor exportpotential och genomslagskraft. Business Sweden ger oss de rätta insikterna och tillgång till rätt kontaktpersoner när vi behöver dem."

Ryding avslutar:

– Inställningen, mentaliteten och drivkraften att stötta våra behov hos alla av Business Swedens lokala team är mycket positiv. Från fakturor till admin-support, det bara rullar på och är väldigt smidigt. Vi uppskattar modellen från management consultant-sfären att alltid finnas till hands för kunden. Vårt samarbete är oerhört värdefullt för oss.”

 

Utmaning

Telenor Connexions sim-kort och teknologier används av globala tillverkande företag och exporteras över hela världen, vilket göra att de behöver tillhandahålla försäljning och teknisk support på marknaderna där deras kunder är aktiva. Att skapa dotterbolag för att anställa och hantera lokal personal är inte affärskompatibelt. Därför krävdes en lösning för att snabbt skala upp resurser på flera marknader samtidigt som efterlevnad av lokala lagar och regelverk säkerställs.

Lösning

I över sju års tid har Business Sweden tillhandahållit skräddarsydda företagstjänster, anställt lokal personal, hanterat administrativa uppgifter och finansiering samt tillhandahållit kontorslösningar i Kina, Japan, Australien, Sydafrika, Tyskland, Korea och Hong Kong. Medarbetarna är anställda av Business Sweden men är fullt integrerade i Telenor Connexions verksamhet och företagskultur.

Resultat

För närvarande använder Telenor Connexion Business Swedens BI&O-tjänster på sex marknader med heltidsanställda säljare och teknisk personal. På så vis effektiviseras de lokala verksamheterna och behovet av att etablera lokala enheter på varje marknad elimineras.

Värdepåverkan

Telenor Connexions lokala sälj- och teknikteam tillhandahåller support till företagets kunder på plats för att säkerställa att deras mobilnätslösningar är lämpliga för ändamålet, uppfyller regulatoriska och affärsmässiga standarder och levererar kontinuitet för slutanvändare. Marknadsanalyser i Kina, Korea, Taiwan, USA och vissa europeiska marknader gör att Telenor Connexion kan rikta in sig mot specifika målföretag inom dessa vertikaler för att definiera kommersiell potential.

 

OM TELENOR CONNEXION

Telenor Connexion är enheten inom Telenor som specialiserar sig på att tillhandahålla IoT-lösningar för stora, globala kunder som behöver ett skräddarsytt erbjudande med avancerad support. Företaget hjälper kunder att introducera skalbara, stabila och säkra IoT-lösningar som möter behov i form av  täckning, kvalitet och pris.