För att få ökad kunskap om hur svenska industriföretag säkrar inköpen av insatsvaror till produktion i Sverige de närmaste åren har Business Sweden kartlagt fler än 300 företags leverantörsnätverk i utlandet.

Resultatet bekräftar att allt fler industriföretag förflyttar fokus från Asien och Kina mot Europa för sina inköp av insatsvaror. Undersökningen visar även att denna utveckling kommer att bli allt mer påtaglig de kommande tre åren.

Automatisering och stigande löner i Asien, dyrare transporter, ökade risker och klimatpåverkan från långväga leveranser samt den rådande geopolitiska osäkerheten är centrala faktorer som driver på industriföretagens omallokering av inköpen mellan olika utlandsregioner.

Leverantörer i Central och Östeuropa står som vinnare i företagens strategiska förflyttning av leverantörsnätverk och Västeuropa kommer tätt efter på andra plats. 

Ladda ner rapporten för hela översikten över undersökningens resultat.

OM UNDERSÖKNINGEN

Business Sweden har gett undersökningsföretaget Origo Group i uppdrag att kartlägga varifrån svenska industriföretag gör sina inköp av insatsvaror från leverantörer i utlandet för sin tillverkning i Sverige, och hur fördelningen av inköpen mellan länder och utlandsregioner förändras över tid.

Undersökningen har utförts genom telefonintervjuer med inköpschefer eller motsvarande befattningshavare vid företagen mellan 16 maj och 16 juni 2022. Respondenterna har besvarat en enkät bestående av 9 flervalsfrågor som tagits fram av Business Sweden. Totalt besvarades hela enkäten av 302 företag.

Ladda ner rapporten

Vilka regioner är du intresserad av?

The contact details you provide in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.