För att bättre förstå effekterna av strömavbrottet och vilken information de drabbade företagen har fått från berörda myndigheter, har Svenska Handelskammaren i Kina och Business Sweden genomfört en enkätundersökning bland svenska företag som är verksamma på marknaden. För att förstå hur leveranskedjan påverkas och vilka planer som finns för att mildra liknande situationer i framtiden har undersökningen inte bara omfattat företag med verksamhet i de drabbade provinserna, utan även i andra delar av landet.

Mer än hälften av företagen påverkas

Strömavbrotten har tydligt märkts bland svenska företag. Av de 92 respondenterna uppger 55 procent att antingen deras egen verksamhet eller deras affärspartners verksamhet påverkas av strömavbrotten. 39 procent upplever en påverkan på den egna verksamheten, särskilt på produktionslinjerna. Det har också funnits vissa brister i andra delar av värdekedjan, till exempel inom lagerhållning och administrativ kontorsverksamhet, där till exempel brist på luftkonditionering har gjort det svårt att utföra vanligt arbete. Det är framför allt större företag som drabbas hårdast, och 55 procent av de stora företagen, som definieras som företag med mer än 1 000 anställda globalt, svarar att deras egen verksamhet påverkas.

De första indikationerna på att strömavbrotten bara skulle vara ett kortsiktigt problem som skulle vara åtgärdat efter oktobersemestern har visat sig vara felaktiga. Endast 11 procent av de drabbade företagen hade fått tillbaka elen till normala nivåer när denna undersökning genomfördes, och av den återstående delen som fortfarande drabbas av strömavbrott har endast hälften fått information om hur ofta och hur länge strömavbrotten förväntas vara.

43 procent av de tillfrågade har affärspartners som är drabbade, och precis som för företagens egen verksamhet har endast 10 procent av dem återgått till normal verksamhet vid tidpunkten för undersökningen. Osäkerheten i leveranskedjorna har tvingat en del svenska företag att börja leta efter alternativa lösningar, men mycket få av de tillfrågade har lyckats identifiera genomförbara alternativ. Därför drar 60 procent av företagen med drabbade partner slutsatsen att det inte finns några andra alternativ än att vänta på att deras partner ska återuppta sin verksamhet.

När det gäller den geografiska placeringen av de påverkade verksamheterna ligger majoriteten av de svenska företag som direkt drabbas av bristen i Jiangsu-provinsen, medan partners i leveranskedjan också har problem i Zhejiang, Guangdong, Shandong och Anhui.

Karta över de påverkade svenska företags- och deras samarbetspartners anläggningar 
Andel svarande för de fem regioner med högst andel svar

### Power cuts China illustration 1.png

Brist på information är en viktig utmaning

Trots att det under 2021 fanns tecken på att energiförbrukningen skulle behöva minskas – ett antal provinser misslyckades med att nå sina minskningsmål och de stigande kolpriserna gjorde elproduktionen till en förlustaffär – kom de plötsliga strömavbrotten som en överraskning för de flesta företag och föregicks av mycket begränsad information. Endast 40 procent av de drabbade företagen fick information mer än en dag i förväg, och mindre än 8 procent hade turen att få information mer än en vecka före avbrottet. Det säger sig självt att det var omöjligt för de flesta företag att reagera innan strömmen stängdes av.

### Power cuts China illustration 2.png
Hur länge före avbrottet informerades svenska företag om strömavbrottet
Andel av de svarande, N = 38

Informationsutbytet under avbrottet har förbättrats något, och 68 procent av de drabbade företagen har lyckats få uppdateringar om situationen från de berörde myndigheterna. Endast hälften av dessa företag får dock information proaktivt, den andra hälften uppger att de måste vända sig till myndigheterna för att få uppdateringar.
 
Det är mycket oroande att nästan en tredjedel av företagen ännu inte har lyckats få fram den information som behövs. Detta är också ett påpekande som flera företag gör, det vill säga att den otillräckliga informationen motverkar ambitionerna att minska utsläppen, där mycket kan åstadkommas genom proaktiv planering och kommunikation.

De tillfälliga oplanerade avbrotten måste kompenseras, och 62 procent av de drabbade företagen uppger att de kommer att behöva öka sin verksamhet på de drabbade platserna när elförsörjningen har återgått till det normala. Detta innebär ytterligare påfrestningar på elnätet, särskilt nu när vintern närmar sig och energi även behövs för uppvärmning. Situationen är inte heller optimal ur miljösynpunkt.

Problemet är ännu inte löst

Energiproblemets omfattning blir allt tydligare, och flera företag förväntar sig redan en produktionsförlust under 2021 till följd av bristerna. 45 procent av de drabbade företagen uppskattar att konsekvenserna är mer än 10 procent av den årliga produktionen, vilket i många fall är mer än en månads produktion.

### Power cuts China illustration 3.png

Beräknad påverkan i % på produktionen 2021 till följd av strömavbrottet
Andel av de svarande, N = 38, Ej listade alternativ hade inga svar

Förutom att strömavbrotten i september kvarstår för de flesta företag är det få som tror att bristen är av engångskaraktär. Nästan hälften av de tillfrågade förutspår fortsatt ransonering då och då, och 28 procent tror att bristen kommer att bli värre under vinterperioden.

Denna förutspådda långsiktiga effekt och den överdrivna osäkerheten utgör inte bara en utmaning för den pågående verksamheten i Kina, utan riskerar också att påverka företagens beslut om inträde och expansion. 44 procent av företagen förväntar sig att elbristen kommer att leda till ökade energipriser inom deras bransch, vilket redan nu sker genom att myndigheterna gradvis inför marknadsbaserad prissättning.

Samarbete är den enda vägen framåt

Undersökningen visar tydligt att elproblemet är allvarligt. Även om ett antal anekdotiska exempel har delats under de senaste veckorna är det viktigt att få fakta på bordet och förstå omfattningen av bristerna.

Den höga svarsfrekvensen på mycket kort tid visar dessutom att detta ämne är högst aktuellt för många svenska företag i Kina. Även om företagen förstår att sättet som el produceras och konsumeras måste förändras för att uppfylla Kinas och världens ambitiösa klimatmål, finns det tydliga farhågor om hur strömavbrotten har hanterats.

Det finns därför ett behov av ökat samarbete mellan branscher och myndigheter för att hitta ett hållbart sätt att hantera energiproblemet framöver. Bättre planering och proaktiv kommunikation kommer att gynna alla berörda parter och göra det möjligt för företagsledare och myndigheter att gemensamt arbeta för ett koldioxidneutralt samhälle.