Covid-19-pandemin har tvingat individer, företag och samhället som helhet att anpassa sig till nya sätt att arbeta och leva. Övergången till nya typer av beteenden och konsumtionsmönster har lett till en ökning av telemedicinska tjänster, direktleveranser av läkemedel till hemmet, fitnessprogram på distans och ökade hygienvanor som handtvätt. Det har också påskyndat behovet av digitala lösningar som gör det möjligt för miljontals människor som bor på landsbygden och patienter som tillhör riskgrupper att enkelt och effektivt få tillgång till medicinska specialister.

De asiatiska ekonomierna, med undantag av Indien och Indonesien, har varit förskonade från de värsta ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Asiens BNP kommer i år att växa med 6,8 procent och beräknas växa med 4,7 procent 2022. Som jämförelse kan nämnas att Nordamerika kommer att få en skjuts av det massiva stimulanspaketet som förväntas skapa en BNP-tillväxt på 6,8 procent 2021 och tre procent 2022.

SNABB REAKTION FÖR ATT TILLGODOSE NYA BEHOV

I hela den stora APAC-regionen reagerar regeringarna och reformer har genomförts inom bioteknik, telemhälsa och läkemedel. Till exempel finansierar den australiska regeringen nu direkt telehälsotjänster, vilket har resulterat i en betydande ökning av användningen med mer än 10 miljoner konsultationer under en tvåmånadersperiod. På andra håll har de kinesiska och japanska regeringarna, för första gången någonsin, gett ett generellt godkännande för ersättning av kostnader i samband med medicinska konsultationer online och utbetalningar från sjukförsäkringar.

Att öka innovationstakten kommer att vara en drivkraft bakom den ekonomiska återhämtningen i Asien och Stillahavsområdet efter Covid-19. Som ett resultat av detta uppstår flera möjligheter för svenska små och medelstora företag (SME:s) att ta sig in på marknaden med digital first-lösningar och smart teknik.

  • Telehälsa/telemedicin kan bidra till att minimera infektionsrisker på kort sikt och öka effektiviteten och ge tillgång till viktiga tjänster för traditionellt underförsörjda landsbygdsbefolkningar på lång sikt. Telemedicin har varit särskilt användbart i Indien som ett sätt att minska bördan på tertiärsjukhusen och skapa storskalighet genom att screena patienter. Det här förblir särskilt relevant när Indien går igenom en andra våg av Covid-19 med extremt tryck på intensivvårdsfunktionerna för att minska sjukhusbördan men också för att använda telemedicin för att behandla det stora antalet patienter som isolerar sig i hemmet. Framöver förväntas detta område fortsätta att utvecklas och skapa möjligheter inom e-diagnostik (inklusive artificiell intelligens och maskininlärning), e-apotek och digitala journalsystem.
  • Smarta sjukhus blir allt vanligare i hela regionen, vilket leder till effektivitetsvinster i form av övervakning i realtid av inneliggande patienter samt tvärvetenskaplig diagnos och behandling med hjälp av digital teknik Sydkorea är ett ledande exempel med lanseringen av K-New Deal – en investeringsplan på 133 miljarder USD som omfattar byggandet av 18 smarta sjukhus.

  • Alternativa försörjningskedjor för engångsartiklar skapas för att tillgodose lokal efterfrågan och stödja exporttillväxten. Utvecklingen förväntas bidra till att utveckla lokala försörjningskedjor för medicinteknik, läkemedel och bioteknik och stimulera den ekonomiska tillväxten både regionalt och på enskilda marknader.

  • Förebyggande mediciner och livsstilsråd ger upphov till utveckling av bärbara enheter för att spåra och övervaka sjukdomar och allmäntillstånd. I Indien fortsätter the Ministry of Health & Family Welfare att använda sig av metoder för att sprida information och kommunikation om utbildningsprogram om NCD:s (icke smittsamma sjukdomar), men också för att minska spridningen av Covid-19.

EN GLOBAL UTMANING MED LOKALA LÖSNINGAR

Möjligheter följs alltid av utmaningar – särskilt i en mycket reglerad sektor som hälso- och sjukvården. Framtida utmaningar är bland annat att bibehålla de hälsosamma beteenden som infördes under pandemin – till exempel handtvätt och motion – och att öka cybersäkerheten samt minimera bedrägerier och hot mot den personliga integriteten samt eventuella feldiagnoser. Den fråga som nationella regeringar måste ta itu med nu är hur de ska ta till sig ny teknik och förankra nya modeller i hälso- och sjukvårdssystemet för att säkerställa långsiktiga fördelar.

I hela den stora APAC-regionen reagerar regeringarna och reformer har genomförts inom bioteknik, telemehälsa och läkemedel. Att öka innovationstakten kommer att vara en drivkraft bakom den ekonomiska återhämtningen i Asien-Stillahavsregionen efter covid-19. Andrea Staxberg, Head of Business Development APAC and Industry Practise Lead Healthcare & Life Science in APAC

Asien och Stillahavsområdet är en marknad med stor potential för svenska små och medelstora företag. Framgångsrik tillväxt kan uppnås med noggranna förberedelser och ett strategiskt tillvägagångssätt för att komma in på marknaden och engagera intressenter. De många länder som ingår i regionen är extremt olika ekonomiskt och kulturellt och befinner sig i olika mognadsstadier och bör närmas med riktade och skräddarsydda marknadsstrategier. Att bilda lokala partnerskap och lära sig av branschexperter med rätt nätverk är avgörande för att förstå marknaden och identifiera sätt att skapa mervärde.

Svenska små och medelstora företag kommer att behöva återuppta verksamheten som vanligt i denna tid av fortsatt osäkerhet, men med en annan leveransmodell när restriktionerna luckras upp. De lokala myndigheterna tar nu itu med den framtida utvecklingen, däribland en snabbt åldrande befolkning och geografiska skillnader i tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster, något nu även kombinerats med effekterna av en global pandemi, och sektorn är mogen för återhämtning. Nu är det dags att ta tillfället i akt att expandera i Asien och Stillahavsområdet.

Business Swedens team för Health & Life Science i APAC kan stödja ditt företags ambitioner att expandera på marknaden.