Den svenska kronan har försvagats kraftigt mot de stora handelsvalutorna euro och amerikanska dollarn de senaste åren. Orsakerna är omtvistade, men kronförsvagningen är ett faktum som svenska exportföretag behöver förhålla sig till. 

För att ta reda på hur den svaga kronan påverkar exportföretagens förutsättningar presenterar Business Sweden en undersökning som baseras på intervjuer med drygt 300 ekonomichefer i olika branscher.  

Resultatet visar att kronans ställning har en betydande påverkan. Alla branscher utom Livsmedel förlorar på en svag krona vid sina inköp av insatsvaror, som främst hämtas från Europa. De största förlorarna är företag inom branscherna Kemi och läkemedel samt Fordon, som tillsammans står för 40 procent av den svenska varuexporten.   

Inom Trä och papper, som står för 10 procent av svensk varuexport, förbättras förutsättningarna att öka både exportförsäljningen och lönsamheten med en svag krona.  

Undersökningen visar även att knappt hälften av företagen saknar en strategi för hantering av valutarisk och två tredjedelar uppger att valutarisk är en utmaning i dagsläget.  

Ladda ner rapporten Kronan och svenska exporten för hela översikten över undersökningens resultat. 

OM UNDERSÖKNINGEN  

Business Sweden gav i uppdrag åt undersökningsföretaget Origo Group att kartlägga hur industriföretag i Sverige påverkas av den svenska kronans ställning gentemot stora valutor som euron och den amerikanska dollarn.  

Undersökningen har utförts genom telefonintervjuer med ekonomichefer eller motsvarande befattningshavare vid svenska och utlandsägda industriföretag med tillverkning eller sammansättning av produkter i Sverige med export till utlandsmarknaden, och med minst 20 anställda i Sverige. 

Totalt besvarades enkäten av 301 företag. I analysen av enkätresultatet har Business Sweden gjort en indelning av företagen i 8 branscher på grundval av företagens registrerade SNI-koder (standard för svensk näringsgrensindelning).