Mänskliga rättigheter

Business Sweden kräver att bolagen vi arbetar med följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. För att minimera risken att bryta mot de mänskliga rättigheterna är det viktigt för företag att vara medvetna om vilka situationer som kan vara förenade med risk. Det är också viktigt att komma ihåg att risken är högre i vissa branscher och geografiska områden.

Läs mer om hur du hanterar potentiella risker i Business Swedens hållbarhetsguide.

 
Motverkande av korruption

Korruption är en av dagens största globala utmaningar. Business Sweden har nolltolerans mot alla former av korruption och arbetar aktivt för att minimera risken för svenska företag som verkar utomlands.

OECD och ICC har tagit fram riktlinjer för hur man hanterar risken för korruption. Business Swedens medarbetare ska ha grundläggande kännedom om svensk och relevant internationell lagstiftning, exempelvis UK Bribery Act och amerikanska Foreign Corrupt Practices Act. Vi förväntar oss också att våra anställda rapporterar misstankar om överträdelser. Detta kan göras genom vår visselblåsartjänst, som kan användas både av våra interna medarbetare och av allmänheten.

 
Miljöpåverkan

För att minimera den negativa miljöpåverkan arbetar Business Sweden för att främja export av hållbara klimatlösningar och innovationer. Genom att sprida Sveriges kunskaper inom klimat- och miljöfrågor kan vi informera företag om deras ansvar och påverka deras roll i att bidra till Agenda 2030.

Internt har vi riktlinjer med särskilda principer för inköp, resor och rådgivningsuppdrag.

 
Påverkan personal

Business Sweden strävar efter mångfald, rättvisa arbetsvillkor och jämställdhet i vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats med en företagskultur där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade.

Business Sweden arbetar även för att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald.

 
Påverkan sociala förhållanden

Business Swedens verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd i Sverige genom att stödja och främja svensk export och utländska investeringar i Sverige.

Sverige har en lång historia av internationellt engagemang för samarbete och export av hållbar utveckling samt är ledande inom utvecklingen av hållbara lösningar. Business Sweden har en restriktiv hållning till företag som har negativ påverkan på människor, miljö och samhällen.