Team Sweden i Storbritannien (Sveriges ambassad, Svenska Handelskammaren och Business Sweden – The Swedish Trade and Invest Council) har genomfört den fjärde upplagan av vår Business Climate Survey bland svenska företag i Storbritannien. Rapporten utforskar förutsättningar och möjligheter för svenska företag i Storbritannien samt undersöker områden för potentiellt samarbete mellan de två länderna.

Resultaten av 2023 års undersökning visar att Storbritannien fortfarande är en mycket viktig marknad för svenska företag. Många företag har fortsatt att investera och expandera sin verksamhet i Storbritannien, trots viss osäkerhet i förutsättningarna.

Med utgångspunkt i tidigare års rapporter kan vi se att företagens ekonomiska resultat är stabila. När det gäller det finansiella resultatet rapporterade 62 procent av respondenterna en vinst och 14 procent en förlust.

I likhet med förra årets undersökning rapporterade 79 procent av de svarande att deras kunder tar miljöhänsyn när de fattar inköpsbeslut. Endast 16 procent av de tillfrågade anser att miljöaspekterna av en produkt eller tjänst påverkar kundernas köpbeslut "inte alls" eller "lite".

Det svenska varumärket ses som en viktig strategisk fördel för företag verksamma i Storbritannien. I årets Business Climate Survey ansåg 82 procent av de tillfrågade att varumärket Sverige åtminstone delvis har bidragit till deras verksamhet i Storbritannien.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden har genomfört denna undersökning för att förstå hur svenska företag som är aktivt verksamma i Storbritannien uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sin verksamhet.

Det finns uppskattningsvis 1 500 svenska företag i Storbritannien och undersökningen skickades ut till över 400 företagsrepresentanter. Svaren samlades in under mars och april 2023. Undersökningen besvarades av 50 respondenter.

Vi tackar alla som bidragit med sina insikter och expertis till denna rapport och hoppas att den kommer att bidra till en djupare förståelse för de möjligheter och utmaningar som svenska företag i Storbritannien står inför.