Business Sweden har med hjälp av en extern aktör och Statistiska Centralbyrån genomfört en uppföljning av effekterna av de exportfrämjande insatserna inom ramen för Småföretagsprogrammet. Effektstudien baseras på en registerdataanalys där 3 707 företag ingick som deltagit i en eller flera tjänster under åren 2011-2019. För att identifiera hur insatserna påverkar företagen har också en jämförelse gjorts med en kontrollgrupp bestående av tvillingföretag med liknande egenskaper, men som inte tagit del av någon av Småföretagsprogrammets insatser.

Jämfört med kontrollgruppen har de deltagande företagen efter sex år:

  • Ökad omsättning med i genomsnitt 34 procent
  • Ökat antal anställda med i genomsnitt 11 procent
  • Ökad exportomsättning med 51 procent

 

Den ökade ekonomiska aktiviteten i företagen medför även spridningseffekter till andra företag och delar av samhället. Tre år efter deltagandet motsvarar den ökade ekonomiska aktiviteten som uppstått hos företagen till följd av deltagandet:  

  • Ökade omsättningsnivåer på nästan 16 miljarder kronor.
  • Ökat antal jobb motsvarande närmare 9 000 heltidsekvivalenter.
  • Årliga skatteintäkter motsvarande 1,7 miljarder kronor.

imagefkjd.png

De exportfrämjande insatserna visar således på tydliga effekter för den svenska samhällsekonomin. Under perioden 2015–2021 uppgick uppdraget till Småföretagsprogrammet till i genomsnitt 84 miljoner kronor årligen. Business Swedens uppdrag från den svenska regeringen är mycket viktigt för oss, svenska företag och för Sverige. Sverige är en exportberoende ekonomi och genom att hjälpa svenska företag att öka den globala försäljningen och internationella företag att etablera sig och investera i Sverige kan vi stödja ekonomisk tillväxt och sysselsättning och fortsätta att öka svensk konkurrenskraft.

Effektmätningen visar att våra insatser ger småföretagen en språngbräda till global försäljning. Genom att erbjuda skräddarsydda tjänster och praktiskt stöd på fler än 40 marknader hjälper vi företagen att minimera risk och snabbare etablera närvaro och vinna nya kunder. Cherif Sayed, Vice President Strategy & Operations på Business Sweden

Läs mer om hur vi hjälper små och medelstora företag här.