Även om Spanien och Sverige ligger i varsin ände av Europa delar vi liknande åsikter om hur framtiden bör se ut för Europa och världen. Sverige och Spanien arbetar tillsammans för att driva igenom några av dessa prioriteringar i politiska diskussioner i Bryssel och andra multilaterala forum. Parallellt har näringslivet i våra länder blivit mer integrerat och därmed stärkt både våra politiska band och våra kommersiella relationer.

Cirka 20 000 utländska företag finns på den spanska marknaden, varav cirka 600 är svenska. Ett aktivt deltagande från det svenska näringslivet är avgörande för att skapa en representativ bild av hur svenska företag uppfattar den spanska marknaden.

2022 var ett lönsamt år för de flesta av de undersökta svenska företagen i Spanien. Nästan tre av fyra av de undersökta företagen (74 procent) rapporterade ett lönsamt 2022, i likhet med tidigare undersökta år.

De kortsiktiga utsikterna, mer specifikt under de kommande 12 månaderna, tyder på optimism, där 76 procent av respondenterna förväntar sig en ökad omsättning, en liten ökning från förra årets 74 procent.

Det svenska varumärket ökar i betydelse. Sverige har generellt sett ett mycket gott rykte i Spanien och denna aspekt bidrar i viss mån till svenska företags framgångar på marknaden. Jämfört med förra årets undersökning ser vi i år en ganska markant ökning (från 20 procent till 31 procent) av företag som anger att det svenska varumärket bidrar till deras affärer i Spanien i mycket hög grad.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Nästan 180 svenska företag av de cirka 600 svenska företag som finns på den spanska marknaden fick enkäten, och de viktigaste frågorna handlade om hur dessa företag uppfattar affärsklimatet i Spanien.

Dessutom har syftet med undersökningen varit att spåra hur svenska företag som är verksamma på den spanska marknaden upplever marknadsförhållandena, den ekonomiska situationen idag och utsikterna för den närmaste framtiden. Av de tillfrågade företagen svarade 62 på enkäten, som genomfördes under mars-april 2022, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 30 procent.

Vi hoppas att denna rapport kommer att ge dig värdefulla insikter om hur svenska företag i Spanien ser på affärsklimatet och marknaden samt vilka förväntningar de har på framtiden. Vi vill också rikta ett stort tack till de deltagande företagen för den kunskap och de insikter som de har delat med sig av till oss – till nytta för oss alla.