Svenska investeringar i Thailand har vuxit genom ökade investeringar och nya företagsetableringar, och 25 procent av de svenska företagen har etablerats under det senaste decenniet. Dessa investeringar har skapat cirka 19,500 direkta jobb och 76,000 indirekta jobb, vilket understryker Sveriges betydande och varaktiga ekonomiska påverkan på Thailand. 

Drygt över 60 procent av deltagarna i vår Business Climate Survey bekräftade att deras verksamheter i Thailand var lönsamma under 2019.  

Thailand har tidigare haft en betydande ekonomisk tillväxt, men de senaste åren har det skett en avmattning, till stor del på grund av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 pandemin. Trots detta är Thailand fortfarande Sydostasiens näst största och strategiskt viktiga regionala hub, även om landet har hamnat efter sina konkurrenter i tillväxt trots ambitioner att uppnå höginkomststatus.

Den thailändska ekonomin är mångfacetterad och nyckelsektorer som turism, tillverkning och finansiella tjänster spelar en viktig roll och bidrar med över 59 procent till Thailands BNP. I takt med att landet gradvis återöppnas i takt med den globala ekonomiska återhämtningen förväntas Thailands ekonomi återfå samma styrka som före pandemin fram till slutet av 2024.

Trots lönsamhet har dessa företag drabbats av minskade marginaler på grund av ökade kostnader. Trots detta förväntar sig 73 procent av de tillfrågade företagen en högre omsättning under det kommande året, vilket återspeglar en försiktig optimism för framtida tillväxt.

Thailand har visat motståndskraft när det gäller att navigera genom den senaste tidens ekonomiska utmaningar, med stöd av robusta sektorer som turism och tillverkning. I takt med att ekonomin återhämtar sig och svenska företag fortsätter att investera på marknaden finns det optimism för fortsatt tillväxt och förbättrade bilaterala relationer mellan Sverige och Thailand.

OM UNDERSÖKNINGEN

Denna rapport syftar till att fördjupa förståelsen för svenska företags senaste resultat i Thailand och utforska de möjligheter och utmaningar som den thailändska marknaden innebär.

Team Swedens 2024 Business Climate Survey i Thailand har samlat in insikter från 114 svenskanslutna enheter, med 64 fullständiga svar, vilket uppnådde en svarsfrekvens på 60 procent.  Åtta företag valdes ut för djupintervjuer som lyfte fram hållbarhet och innovation.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företag och partner som har bidragit till denna rapport och vi ser fram emot att stödja den fortsatta handeln och affärsutvecklingen mellan Sverige och Thailand.