Medan den ekonomiska tillväxten är nära noll i många delar av världen visar Kina tydliga tecken på återhämtning och har bestämt sig för att öka landets BNP med omkring fem procent till 2023. Eftersom Kina är ett av de länder som skapar tillväxt i år är det bekymmersamt att många svenska företag på marknaden uppskattar att de kommer att växa långsammare än sina konkurrenter, vilket innebär att de i praktiken förlorar marknadsandelar.

De senaste tre årens covid-19-utveckling och hantering har påverkat den kinesiska marknadens attraktivitet negativt. Många företag nämner en ökad medvetenhet kring risker och oförutsägbarhet på den postpandemiska kinesiska marknaden, särskilt när det gäller politik.

Bortsett från utmaningarna är svenska företag överlag entusiastiska över den kinesiska marknaden. Respondenterna ser marknadens storlek, potential och BNP-tillväxt som de viktigaste externa drivkrafterna för affärsmöjligheter i landet och Sverige som varumärke fortsätter att tillföra värde till svenska företag i Kina, särskilt inom konsumentsektorn. Att använda argumentet Sverige som ursprungsland i sin marknadsföring fortsätter att vara en framgångsrik strategi för svenska företag i Kina.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen av företagsklimatet för svenska företag i Fastlandskina 2023 är ett initiativ av Team Sweden i Kina och publiceras regelbundet på flera marknader i världen. Undersökningen har genomförts sedan 2000. Syftet är att bättre förstå svenska företags prestationer, de utmaningar och möjligheter de står inför samt deras utsikter på den kinesiska marknaden.

De företag som deltar i undersökningen har antingen sitt huvudkontor i Sverige, har svenska aktieägare eller ägare, ingår i ett svenskt konglomerat eller har annan betydande anknytning till Sverige.

Undersökningen 2023 genomfördes bland medlemsföretag i Svenska Handelskammaren i Kina 9:e-31:a mars 2023. Svarsfrekvensen var 53 procent och 100 av 187 berättigade företag svarade på enkäten.