Vi befinner oss i en extraordinär tid där coronapandemin sänder chockvågor genom den globala handeln. Aldrig tidigare har världsekonomin drabbats av en kris som påverkar både utbud och efterfrågan precis samtidigt.

Utöver pandemins svåra konsekvenser för människoliv och sjukvården tvingas exportföretagen navigera okänt vatten och hantera ödesdigra förluster.     

Den här specialutgåvan av vår återkommande rapport Globala Ekonomiska Utsikter beskriver de åtgärder som vidtas världen över för att begränsa spridningen av coronaviruset och utvärderar såväl den omedelbara påverkan på svensk export som långsiktiga effekter.

Sverige är en internationaliserad ekonomi som är starkt beroende av exportföretagen. Sammanlagt står de för omkring 50 procent av landets BNP och inte mindre än 73 procent av svensk export går till Europa. Nedstängningen av de europeiska ekonomierna för att minimera spridningen av Covid-19 har därmed försatt Sveriges ekonomi i en högst osäker framtid.  

Rapporten belyser coronakrisens dominoeffekter som omfattar allt från störningar i leveranskedjor till hushållens minskade konsumtion och inte minst den stigande arbetslösheten på exportmarknaderna. Här beskrivs även de scenarier som potentiellt kan ta form framgent samt alternativen som exportföretagen nu måste ta ställning till.  

Coronavirusutbrottet kommer onekligen att få djupgående, långvariga och potentiellt förödande konsekvenser. Små och medelstora företag kommer att drabbas hårdast. Samtidigt konstateras att om utbrottet kan kontrolleras under andra kvartalet och om restriktionerna lättas kan den ekonomiska aktiviteten mycket väl accelerera och gå in en intensiv återhämtning.

Det är därför av avgörande betydelse att företagen både rustar för att hantera störningarna och samtidigt positionerar sig inför denna återhämtning.

Få hela överblicken över coronakrisens ekonomiska påverkan – ladda ner rapporten.

Om analysen

Business Swedens Globala ekonomiska utsikter presenteras halvårsvis och ger en överblick av utvecklingen på Sveriges viktigaste exportmarknader samt prognoser för svensk export och den ekonomiska tillväxten i olika länder samt regioner.

Rapporten innehåller en översiktlig analys av den svenska ekonomins utveckling, men med huvudfokus på den makroekonomiska utvecklingen i de tre viktigaste regionerna för svensk export: Europa, Asien och Nordamerika. De stora svenska exportmarknaderna så som Tyskland, USA och Kina analyseras djupgående. Rapporten innehåller även ett appendix med de senaste makroekonomiska utfallen och prognoserna för 34 marknader.


Alla analyser

Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb