Information Kriget i Ukraina och relaterade handelshinder. Få svar på frågor om export, leverantörskedjor och efterlevnad av nya sanktioner. Läs mer

Rapporter

Tyskland Business Climate Survey 2022

Sveriges viktigaste handelspartner är Tyskland - den största ekonomin i Europa, som står för en fjärdedel av EU:s BNP. Under de senaste årens turbulens är relationen mellan Sverige och Tyskland fortsatt stark. De flesta tillfrågade i undersökningen förväntar sig att både omsättningen och investeringarna i Tyskland kommer att öka det kommande året.

För hållbara affärer – i hela världen

Coronapandemin överskuggade även 2021 med nedstängda marknader, reserestriktioner och störningar i leverantörs- och värdekedjor. Hållbarhet avspeglades dock i många länders återhämtningsplaner och rekordmånga länder presenterade mål om noll nettoutsläpp. Under året har vi stärkt insatserna för att accelerera hållbara innovationer och bidra till snabbare omställningstakt och hållbar tillväxt – i Sverige och i omvärlden.

Hållbar energi i Nederländerna

Europeiska länder tvingas se över sin energiproduktion, lagring och sina distributionsnätverk för att mildra den pågående energikrisen. Med EU:s globala nettonollmål som närmar sig har Nederländerna satt upp ambitiösa mål för att minska beroendet av fossil energi och öka effektiviteten i fjärrvärmenäten. Det krävs snabba förändringar och hållbara lösningar är nyckeln till att nå målen.

Mexico Business Climate Survey 2021

Sverige har en betydande närvaro och ett gediget rykte i Mexiko – Latinamerikas näst största ekonomi. I dagsläget finns det över 150 företag i landet med svensk bakgrund. Svenska företag finns inom de flesta branscher i Mexiko, t ex inom säkerhet, bygg, sjukvård, detaljhandel, gruvdrift och digitala tjänster för att bara nämna några. Under det senaste decenniet har den mexikanska ekonomin visat en stabil och robust tillväxt som skapat en välmående marknad för svenska företag.

Teknologi och terrorbalans

Geopolitiken tar ett hårdare grepp om näringslivet och allt fler svenska företag hamnar i stormakternas inbördes spänningsfält. Den här rapporten lyfter konsekvenserna av teknologikapprustningen mellan USA och Kina och sätter fokus på tre alternativa scenarier för världsmarknaden fram till 2030.

Kanada Business Climate Survey

Svenska företag har en lång historia i Kanada, med starkt engagemang, entreprenörskap och innovativt tänkande. Denna undersökning visar att den kanadensiska marknaden erbjuder utmärkta expansionsmöjligheter för svenska företag. Kanada är en stabil, växande och konkurrensutsatt marknad, öppen för handel med utländska företag. Kanada återhämtar sig väl från den första chocken efter Covid-19-pandemin med mycket engagerade federala och lokala myndigheter.

Indien 2021 Business Climate Survey

I dessa osäkra tider kan ökade offentliga utgifter ge en multiplikatoreffekt på den ekonomiska tillväxten och leda till ökat förtroende och större efterfrågan i den privata sektorn. En genomgång av resultatet av Indiens Business Climate Survey 2021 visar att förväntningarna på marknaden, trots covid-pandemin, inte har förändrats särskilt mycket i Indien.

Japan 2021 Business Climate Survey

I Business Climate Survey Japan 2020 var marknadsutsikterna ganska dåliga på grund av oron för effekterna av covid-19. Trots pandemins utmaningar förblev dock den stora majoriteten ¬– 75 procent – av de svenska företagen i Japan lönsamma.

Frankrike 2021 Business Climate Survey

Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige och denna relation fortsätter att växa. Med sina 67 miljoner invånare är Frankrike den tredje största marknaden i Europa och den sjunde största ekonomin i världen. De viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2021 är att Frankrike anses vara en viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för den ekonomiska återhämtningen är stort.

Spanien 2021 Business Climate Survey

Team Sweden España (ambassaden, Business Sweden, Svenska handelskammaren i Madrid och Svenska handelskammaren i Barcelona) har gått samman och genomfört en Business Climate Survey bland svenska företag i Spanien. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Spanien, samt fördjupa kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med den spanska marknaden.

Sydafrika Business Climate Survey 2021

Sydafrika har fokuserat på att utveckla sin ekonomi till en globalt konkurrenskraftig och mer attraktiv investeringsdestination genom snabb industrialisering och mångfald. Trots den svaga ekonomiska tillväxten under de senaste åren, som i genomsnitt ligger strax under en procent under de fem åren före 2020, är landet fortfarande en av kontinentens främsta investeringsdestinationer.

USA Business Climate Survey 2021

USA är en viktig marknad för många svenska företag och är Sveriges största exportmarknad utanför Europa. Sverige som land och svenska produkter och tjänster har ett utmärkt rykte om hållbarhet, innovation och kvalitet bland amerikanska företag och konsumenter. När USA investerar i gröna, hållbara och innovativa lösningar kan svenska företag utnyttja sin ställning som branschledare.

Att knäcka den komplexa koden

Kina är en väldig, och ibland skrämmande marknad, och den passar inte alla. Men den kan inte ignoreras. Alla internationella varumärken behöver ha en bestämd uppfattning om Kina är en konsumentmarknad som är genomförbar att lansera sig på. Syftet med den här studien är att erbjuda vägledning genom att samla in lärdomar från svenska varumärken som har lyckats på marknaden.

Kina Business Climate Survey

Svenska företag upplever ett förbättrat företagsklimat jämfört med förra året och såg en mindre negativ påverkan av covid-19 än förväntat med prognostiserade intäkter och vinstökningar 2021 jämfört med förra året, men utmaningar på marknaden kvarstår.

Hong Kong Business Climate Survey

Det blomstrande affärshubben Hongkong var tidigare känt som "Asiens världsstad". Men de senaste politiska förändringarna och den ekonomiska nedgången på grund av pandemin har ifrågasatt Hongkongs framtid. Den här undersökningen fångar den mest aktuella synen på företagsklimatet från svenska företag på plats.