Eftersom Thailand är ett land som är starkt beroende av turism, i kombination med strikta Covid-19-restriktioner, så påverkades den thailändska ekonomin på många områden betydligt mer än sina sydostasiatiska grannländer. Den thailändska ekonomin förväntas återhämta sig till de nivåer som rådde före pandemin först 2023. Turismen återhämtar sig visserligen, men det är osäkert om den någonsin kommer att nå 2019 års rekordhöga nivå på nästan 40 miljoner ankomster.

Resultaten från vår Business Climate Survey 2022 visade att svenska företag inte har varit opåverkade av ett svårare affärsklimat under de senaste tre åren. Förväntningarna på omsättningen i Thailand är för närvarande starkt positiv inför framtiden. Av de tillfrågade företagen tror 77 procent att deras omsättning kommer att öka något eller avsevärt under de kommande 12 månaderna.

De svenska företagen ser Thailand som en övervägande försäljnings- och kundorienterad marknad, där kostnadseffektivitet och kundservice anges som de viktigaste faktorerna för att bibehålla konkurrenskraften.

Sverige har under många år upprätthållit ett väl respekterat globalt rykte som en hållbar, framåtblickande och pålitlig industripartner. Dessutom är Sverige känt för sina demokratiska värderingar och har ett etablerat välfärdssystem som man exporterar. Det är ingen överraskning att 57 procent av de tillfrågade uppgav att det har bidragit till den övergripande framgången för deras företag att vara ett "svenskt varumärke". Dessa siffror stämmer överens med den allmänna uppfattningen om det svenska varumärket i Sydostasien.

Sammanfattningsvis går det bra för den svenska industrin i Thailand ur en rent ekonomisk synvinkel, men det är inte en marknad utan utmaningar och brister.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna rapport är att hjälpa läsaren att öka förståelsen för svenska företags senaste resultat i Thailand och att ytterligare utforska de möjligheter och utmaningar som finns på den thailändska marknaden. Dessutom kommer rapporten förhoppningsvis att fungera som en referens i de bilaterala handelsförbindelserna mellan Sverige och Thailand.

Av de identifierade svenska företagen i Thailand deltog 71 procent i denna rapport – en hög svarsfrekvens som därmed bör ge en nyanserad bild av det svenska näringslivet på den thailändska marknaden.

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.