I takt med att elpriserna har skjutit i höjden genomför svenska exporterande industriföretag kraftiga åtgärder för att parera de negativa effekterna. Det visar en färsk kartläggning som Business Sweden gjort i samarbete med undersökningsföretaget Origo Group.

Två tredjedelar av industriföretagen – som står för 92 procent av Sveriges varuexport – är måttligt eller kraftigt negativt påverkade av det ökade elpriset i sin verksamhet, framförallt avseende lönsamheten. En fjärdedel av respondenterna har valt att omplanera sin produktion och närmare hälften lägger planerade investeringar på is.

Livsmedel, trä och papper, kemi och läkemedel samt fordon är de branscher som signalerar största negativa konsekvenser. Undersökningen gör en jämförelse mellan hur företagen har påverkats av de stigande elpriserna fram till nu respektive hur de kommer att påverkas från dagsläget fram till slutet av februari 2023.  

Totalt deltog drygt 500 företag i undersökningen som genomfördes under perioden 31 oktober – 23 november 2022 genom telefonintervjuer med ekonomichefer eller motsvarande beslutsfattare.