Sverige är en life science-nation med en stark tradition av att utveckla nya terapier, tekniker, mediciner och behandlingar. Med ett patientfokuserat perspektiv bidrar industrier för life science till att hantera globala hälsoutmaningar kopplade till åldrande befolkningar, livsstilsrelaterade sjukdomar och antibiotikaresistens.

Life science-sektorn i Sverige består av fler än 1 000 företag som sysselsätter runt 40 000 personer. Dessa är koncentrerade framförallt till kluster i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Skåne-regionen, Umeå och Karlskoga-Örebro. Astra Zeneca, som har ett av sina tre globala FoU-center i Göteborg, och Elekta, Getinge och Sobi är bara några välkända företag med svenskt ursprung.

Dessa företag arbetar idag parallellt med andra internationella aktörer som Pfizer, Philips, Johnson & Johnson och GE Healthcare, varav alla arbetar med att förbättra hälso- och sjukvårdstjänster och patientvård i Sverige och internationellt.

Life-science-ecosystem.jpg
 
NORDISK MOTOR FÖR INNOVATION

Sverige anses som ett av världens mest framträdande länder på en lång rad områden som onkologi, neurovetenskap, inflammatoriska och metabola sjukdomar, såväl som genomik, proteomik och diagnostik. Var femte forskare i landet arbetar inom life science-sektorn och många forskningsprojekt är skapade på välrenommerade medicinska universitet som Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Den svenska modellen bygger på gediget samarbete mellan akademi, staten och den privata sektorn, stöttade av finansieringsorgan och politiska beslut som främjar tvärvetenskaplig innovation. Kombinationen av privat och offentlig forskning och utveckling via regeringens strategiska innovationsprogram (SIPs) är ryggraden i framstegen. De utmärkta förutsättningarna för forskning beror delvis också på enkel access till vårddata.

Förutom ledande forskning (grund och tillämpad) ligger Sverige i framkant av digitalisering, automation och hållbarhet när det kommer både till FoU och produktion. Svenska företag utmärker sig inom läkemedelsutveckling, biotekniska verktyg, diagnostik och medtech, inklusive digitala sjukvårdslösningar. Sverige är också världsledande inom biomaterial och ortopediska implantat, regenerativ medicin och medicinsk bildanalys och visualisering.

Ett flertal arenor för samskapande har lanserats över landet, exempelvis Testa Center (biologiska produkter), SciLife Lab (forskning inom molekylära biovetenskaper), Max IV (acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus) och den tvärvetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). Dessa är bara några exempel som visar hur Sverige har blivit ett av världens mest produktiva innovationsnav inom sjukvård.

Vidare så är innovationssystemet unikt med tanke på att forskare och universitetsanställda såväl som personal vid offentliga institut äger rättigheterna till sina upptäckter och uppfinningar. Det här uppmuntrar investerare att kommersialisera deras idéer och skapar betydande möjligheter för internationella partners och investerare.

Fem styrkor i Sveriges industrier för life science:

  • Fler än 30 testbäddar och forskningsparker som fokuserar på tillverkning inom biotech, läkemedelsutveckling, 3D-bioskrivning, medtech, digital hälsa, regenerativ medicin och precisionsmedicin
  • Världsberömt forskningscommunity och ett öppet innovationssystem som för samman den privata sektorn och akademin i tvärvetenskapliga FoU-projekt
  • Hem för banbrytande vetenskapliga upptäckter och åtskilliga kommersialiserade uppfinningar, från pacemakern till CRISPR-Cas9-systemet
  • Hög acceptans bland populationen för att medverka i kliniska prövningar och bidra till vetenskapliga genombrott (mindre än 0.5 procents bortfall)
  • Avancerad infrastruktur och hög digital mognad gör Sverige till bra grogrund för banbrytande digitala hälsovårdslösningar
EN OMPRÖVNING AV VÄRDEKEDJAN

Läkemedelsexporten har vuxit markant under de senaste åren tack vare stora aktörer som Astra Zeneca, Sobi och Pfizer. Men den starka utvecklingen drivs också av mellanstora företag i Sverige med specialiserad tillverkningsexpertis inom ATMP (avancerade terapiläkemedel) som tar marknadsandelar över hela världen.

Sverige är också hem för ett flertal av Europas största och mest snabbväxande e-hälsoföretag (Kry, Doktor.se, Mindoktor.se) och efterfrågan på e-hälsotjänster och telemedicin har ökat kraftigt under pandemin. I takt med förändringarna i branschen har Sverige lanserat ett nationellt mål att bli världsledande inom e-hälsa. Life science-sektorn blir snabbt datadriven och åtskilliga AI-forsknings-initiativ är långt gångna.

Att undvika behovet av att hantera kroniska sjukdomar med kostsam vård är en av det här årtiondets största utmaningar. Därför behöver företag tänka om kring sin värdekedja – från prediktion och prevention till diagnos och behandling – vilket i sin tur kommer resultera i färre invasiva behandlingar och högre precision.

Business Swedens affärsutvecklare hjälper life science-communityt att växa både på hemmaplan och globalt genom riktade främjandeprogram. Vår ambition är att stötta tillväxten av fler life science-företag och stärka den svenska life science-sektorns internationella inflytande.

Våra insatser genomförs inom ramen för tre främjandeprogram:

Precision medicine: Det här programmet lyfter fram nya terapier/behandlingar och diagnostiker som möjliggör den bästa möjliga behandlingen med minsta möjliga antal bieffekter för patienten, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och ökat patientvärde. Initiativet har som mål att attrahera talang, investeringar och stimulera nya partnerskap inom terapier och behandlingar.

Connected health: Inom det här initiativet fokuserar vi på uppkopplade, innovativa lösningar som leder till bättre hälsa och vårdresultat, samt högre effektivitet. Övervakning, patientengagemang, telehälsa/telemedicin, hantering av hälsodata och integration av sjukvårdssystem är typiska exempel på lösningar som vi främjar.

Infection control: Programmet för infektionskontroll siktar på att utnyttja kraften i den beslutsamhet som finns internationellt att bekämpa läkemedelresistenta bakterier, infektioner som kräver sjukhusvård och pandemier med svenska lösningar och politiskt ledarskap. Vår ambition är att det ska skapas fler leverantörer av sjukhusutrustning och förbrukningsvaror, samt att attrahera internationell expertkunskap och FoU.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges industrier för life science? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.