Sverige ligger i framkant i sin ambition att hantera klimatförändringarna med hjälp av innovationer kring ren energi och är stolta över sin inhemska energi-värdekedja som är 98 procent koldioxidfri. Inte mindre än 54,6 procent av elmixen i det nationella nätet kommer idag från förnybara källor, vilket gör Sverige ledande i EU inom förnybar energi.

Energisektorn växer kraftigt över hela världen när storskaliga satsningar görs för att omvandla energiproduktionen. Fler insatser för att integrera förnybara energikällor kommer att bli avgörande för att nå Sveriges mål om att bli världens första fossilfria nation innan 2045.

Samtidigt skapar framgångsrika samarbeten mellan svenska energibolag, startups och akademin en förebild för att accelerera den gröna transformationen på utländska marknader.

EN VÄRLD UTAN FOSSILA BRÄNSLEN

Komplexiteten i att föra in förnybara källor i energisystem kräver avancerad kunskap inom digitalisering, flervägsenergi, energilagring och smarta, flexibla nät – kunskap som finns i Sveriges ekosystem för smart energi. Flera svenska energibolag har global räckvidd och deras lösningar kan hittas på alla kontinenter.

Tack vare banbrytande teknologier, ett innovationssystem i världsklass och ett stolt ingenjörsarv är Sverige väl rustat för att möta elbehoven det här årtiondet och framöver – oavsett om det handlar om att driva elektrifieringen av transporter, industriella processer, molntjänster, eller andra energiintensiva sektorer.  

I Sverige arbetar stora energibolag, industriföretag och startups tillsammans med forskare för att utveckla och kommersialisera teknik för ren energi för en mängd tillämpningar. Dussintals energirelaterade testbäddar, plattformar för gemensam innovation och forskningsprojekt sjuder av liv runtom i landet. Energy Economics Lab (ENIG), ett centrum för forskning om energimarknader och energisystem, och det svenska centret för el- och laddfordon (SEEL), en testbädd för e-mobilitet, är bara två exempel på hur saminnovation utvecklas i energisektorn.

Framsteg som gjorts under senaste tiden omfattar stora vätgasrelaterade investeringar i industrier med höga utsläpp, som stål. HYBRIT, ett joint venture mellan ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall är ett bra exempel som har banat väg för världens första pilotanläggning för fossilfri stålproduktion.

Tillsammans har dessa företag hittat ett sätt att ersätta kol i produktionen av järn och stål genom att använda en vätgasbaserad teknologi. Målet är att etablera en helt fossilfri process för ståltillverkning till 2035, en prestation som enskilt skulle minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

Därtill kan lanseringen av H2 Green Steel nämnas. Företaget har som mål att uppnå en årlig produktion av 5 miljoner ton koldioxidfritt stål till 2030 genom att använda en egen vätgasbaserad teknologi för att ersätta kol.

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för smart energi:

  • Högst andel förnybar energi inom EU (54.6 procent), EU:s lägsta energikostnad och 99,9 procents stabilitet i nätet
  • Nationellt mål att nå 100 procent förnybar energi till 2040
  • Global ledare av lösningar för fjärrvärme och -kyla, omvandling av värme till elektricitet och energiåteranvändning
  • Ledande innovatörer inom elektrifiering, digitalisering, HVDC-ledningar, transformatorstationer och energikvalitetslösningar (som FACTS, Flexible Alternating Current Transmission System)
  • Fler än 30 testbäddar som fokuserar på högspänningsteknik, sol- och vindkraft, batterilagring, bränslecells-tekniker, vätgasapplikationer och värme- och kyllösningar
STADIG TILLVÄXT

Förnybar energi förväntas stå för 80 procent av den globala tillväxten i elektricitetsbehovet fram till 2030. Sverige ligger i framkant av utvecklingen och erbjuder goda möjligheter för utländska investerare.

Medan vattenkraften står för merparten av energin från Sveriges förnybara energikällor så växer alternativa källor snabbt. Till exempel förväntas vindkraftsproduktionen öka till 82 TWh till 2040 och stå för 47 procent av den totala energiproduktionen. Den stadiga tillväxten av investeringar öppnar upp möjligheter i hela värdekedjan för vindkraft.

Dessutom investerar statsägda Svenska kraftnät, som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, 60 miljarder (8,5 miljarder USD) i nätet för att förbättra kapaciteten och eliminera flaskhalsar i kraftöverföringen. Ytterligare möjligheter finns i produktionen av vätgas med låga koldioxidutsläpp, syntetiska bränslen och biogasbränslen, vilka kommer skapa en brygga till grön energi för tung industri och långdistanstransporter.

När det kommer till energilagring och batteriproduktion har byggnationen av Northvolt Ett – Europas första gigafactory för batterier som byggs i Skellefteå, öppnat nya horisonter för internationella företag. Investerare från Japan, Sydkorea och Kina deltar nu i utvecklingen av ett svenskt underleverantörsnätverk för batteriproduktion som drivs av grön energi.

SÅ FÅNGAR VI DRIVKRAFTEN

 Business Sweden stöttar ekosystemet Smart energi på flera fronter. Vi hjälper företag att etablera tvärvetenskapliga partnerskap, samarbeta med privata och offentliga aktörer samt attrahera utländska investerare till energisektorn.

En avgörande roll är att hjälpa svenska energileverantörer och specialister på ren energi att positionera sig utomlands, där de har stora möjligheter till framgång. Elektrifieringstrenden driver efterfrågan av nätutbyggnad och uppgraderingar med årliga globala investeringar på 400 miljarder USD.

Åldrande nät i mogna marknader har ett akut behov av att moderniseras, utvidgas och förstärkas med högre säkerhet och tillförlitlighet. Digitalisering är nyckelkomponenten för dessa nya nätkrav och kärnan i nya prosument-drivna (producerande konsumenter som också producerar, till exempel el) affärsmodeller som de stora energibolagen måste anamma för att hålla sig relevanta.

Kombinationen av fallande priser för förnybar energi på globala marknader och växande krav på hållbarhet har också gjort väte till ett allt mer realistiskt alternativ i omvandlingen till en grön ekonomi. Oavsett specialitet är vår ambition att positionera leverantörer i den absolut framkanten av det globala skiftet till koldioxidneutrala, flexibla och pålitliga energisystem till 2030.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för smart energi? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla marknadsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.