Ortivus är ett innovativt svenskt medtech-bolag som hjälper vårdgivare revolutionera interaktionen mellan ambulansoperatörer och sjukhuspersonal med fokus på dokumentation och snabb överföring av livsavgörande patientdata. Företagets digitala journallösning förstärker patientvården och ökar effektiviteten i sjukvårdens ekosystem. Med realtidsdata förenklas insatserna för att ge patienter rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt sjukhus.

När Ortivus bestämde sig för att expandera globalt visade sig Singapore, ett litet land med centraliserad sjukvård i absolut världsklass, vara en perfekt match för deras för deras unika patientjournallösning och integrationssystem.

Övergången från semi-analoga patientjournaler som tidigare användes i Singapore till helt digitala journaler krävde breda åtaganden på strategisk och operationell nivå samt i genomförande. Det viktigaste när Ortivus ger sig in nya marknader är att säkerställa att infrastrukturen är på plats och efterfrågan finns i tillräckligt hög grad för deras lösningar.      

Ortivus finanschef Lars Höst förklarar:

- Våra lösningar förutsätter stora investeringar och operationella satsningar men ger samtidigt både patienter och vårdgivare betydliga fördelar som märks av i ett tidigt skede. När ambulanspersonal och sjukhuspersonal delar samma patientjournaler och medicinsk information förstärks vårdinsatser och behandlingar. Ambulanspersonal kan lättare avgöra på plats vilka patienter som ska skickas till akutmottagning och vilka som ska behandlas på en primärvårdsavdelning.     

Vår arbetsmodell med Business Sweden, en lokal partner och vårdgivarna visar att samarbete och lokal kännedom kan vara nyckelfaktorer när man ska implementera komplex teknologi i stor skala, på ett sätt som stärker hela vårdens ekosystem. Lars Höst, finanschef på Ortivus

- Tack vare våra system kan ambulanspersonal förvarna relevant sjukhuspersonal om patienter som befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Digitala journaler gör det också lättare för administrativ personal att sätta in rätt resurser vid rätt tillfälle. Därtill gör elektroniska patientjournaler att ambulansledning med hjälp av big data-analys kan avgöra vilka geografiska områden har störst behov av ambulanser.

Ortivus är idag verksamma i Sverige, Norge, Storbritannien och Italien, och detta är företagets första steg in på den sydostasiatiska marknaden. Genom att etablera ett partnerskap med en lokal samarbetsaktör banades vägen för framgångsrika kontraktsförhandlingar med singaporianska myndigheter. 
Lars Höst fortsätter:

- Efter initiala dialoger med våra användare kom vi till slutsatsen att en lokal partner är helt nödvändig för att lansera och integrera våra produkter i etablerade system. Business Sweden bidrog från första början med marknadsanalyser, projektstyrning och kartläggning av olika intressenter. Vi fick även hjälp med anbudsgivning och med att hitta en relevant partner. Vi knöt ett samarbete med den globala leverantören ST Electronics som efter djupgranskning matchade alla våra behov. Detta betyder att vi nu har expertis på plats i Singapore som kan bygga vår närvaro och implementera våra tjänster och ge kunderna långsiktig support.

Ortivus article image 1372 x 916.png


Att ta klivet in i en fjärran marknad långt från hemmaplan medför ofta stora utmaningar. Ortivus drog nytta av Business Swedens tjänstepaket inom projektledning för att styra dagliga insatser. Samtliga kontakter sköts nu lokalt med en återrapportering till företagsledningen i Sverige.   

Den långsiktiga effekten av den partnerskapsbaserade modellen som Ortivus valde kommer att märkas när företagets lösning är fullt implementerad i Singapore. Detta kan ge ringar på vattnet i andra länder i Sydostasien, vilket gynnar såväl patienter som vårdgivare.

Höst sammanfattar:

- Singapore är känt för att ligga i absolut framkant inom sjukvård och medicinteknik, så det är knappast överraskande att man nu investerar vidare i teknologier som hjälper vårdgivare att ge medborgare vård av högsta klass baserade på realtidslösningar för medicinsk data. Vi utvecklar nu nya moduler för att driva innovation i marknaden. 

- Vi ser Singapore som en blåkopia som andra länder i Sydostasien kan haka på. Vår arbetsmodell med Business Sweden, en lokal partner och vårdgivarna visar att samarbete och lokal kännedom kan vara nyckelfaktorer när man ska implementera komplex teknologi i stor skala, på ett sätt som stärker hela vårdens ekosystem. 

 

Utmaning

Ortivus letade efter tillväxtmöjligheter inom e-hälsa på marknader som var teknologiskt, strukturmässigt och operationellt mogna för storskalig introduktion av bolagets digitala patientjournalsystem. Mot bakgrund av en komplex lösning som kräver stora investeringar och åtaganden behövde Ortivus hjälp med marknadsanalys, lokal support och kontakter med beslutsfattare i nyckelroller inom vårdsektorn.

Lösning

Med hjälp av Business Swedens tjänstepaket för marknadsanalys kunde Ortivus snabbt identifiera vilka marknader som skulle vara mottagliga för deras medtech-lösning. Det stod klart att hela processen från första kontakt till försäljning skulle bli lång. Därför bestämde sig Ortivus att utvärdera partners i Singapore som kunde hjälpa bolaget nå det långsiktiga målet att skapa ett starkt och lokalt förankrat erbjudande.

Resultat

Efter tre år av lokala strategiska insatser och förhandlingar är Ortivus redo att påbörja en storskalig implementering av företagets patientjournalsystem. Detta görs med support från lokala samarbetspartnern ST Electronics samt Business Sweden.


OM ORTIVUS

Ortivus är ett svenskt medtech-bolag med över 30 års erfarenhet inom kardiologi och medicinteknik och är en ledande leverantör av lösningar inom e-hälsa. Företagets ambulansbaserade journalsystem kommunicerar med sjukhusens patientdata och skapar ett realtidsflöde av ovärderlig medicinsk patientdata.

Denna information möjliggör att kritiska beslut om vård och behandling tas i ett så tidigt skede som möjligt. Ortivus lösningar syftar till att bana väg för storskalig effektivisering inom hårt pressade vårdtjänster och att förbättra patientvården.


TID TILL MARKNAD

På tre år har Ortivus gått från marknadsanalys till att leverera en avancerad medtech-lösning som gynnar hela Singapores vårdsektor.

Läs mer om våra tjänster och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att öka din globala försäljning.