Rapporter

Mexiko Business Climate Survey 2022

Mexiko är den näst största marknaden i Latinamerika, med nästan 130 miljoner invånare, och den 15:e största ekonomin i världen. Tack vare sin geografiska närhet och sina starka handelsförbindelser med USA utgör Mexiko en intressant möjlighet för tillverkningsföretag med försäljning i Nordamerika. Det är vår förhoppning att den här rapporten ska ge ett nytt perspektiv och bidra till att skapa många nya affärsmöjligheter mellan mexikanska och svenska företag.

Business Climate Survey Spanien 2022

Spanien är den fjärde största ekonomin i EU och den 14:e största i världen, med en befolkning på cirka 47 miljoner människor. Spaniens och Sveriges långvariga handelsförbindelser har varit solida med en relativ handelsbalans mellan de två länderna. Vår Business Climate Survey för Spanien 2022 visar att svenska företag i allmänhet ansåg att företagsklimatet 2021 var bättre jämfört med 2020, med en mer positiv syn på framtiden för deras företag.

Sydafrika Business Climate Survey 2022

Tillväxtekonomin Sydafrika har varit en ständigt attraktiv marknad för svenska företag som vill expandera i regionen. Det har gjorts kontinuerliga investeringar för att skapa en gynnsam miljö som främjar möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Som "Team Sweden" i regionen letar vi ständigt efter nya vägar för samarbete och tillväxt med fokus på hållbarhet, teknik och innovation.

Tyskland Business Climate Survey 2022

Sveriges viktigaste handelspartner är Tyskland - den största ekonomin i Europa, som står för en fjärdedel av EU:s BNP. Under de senaste årens turbulens är relationen mellan Sverige och Tyskland fortsatt stark. De flesta tillfrågade i undersökningen förväntar sig att både omsättningen och investeringarna i Tyskland kommer att öka det kommande året.

För hållbara affärer – i hela världen

Coronapandemin överskuggade även 2021 med nedstängda marknader, reserestriktioner och störningar i leverantörs- och värdekedjor. Hållbarhet avspeglades dock i många länders återhämtningsplaner och rekordmånga länder presenterade mål om noll nettoutsläpp. Under året har vi stärkt insatserna för att accelerera hållbara innovationer och bidra till snabbare omställningstakt och hållbar tillväxt – i Sverige och i omvärlden.

Hållbar energi i Nederländerna

Europeiska länder tvingas se över sin energiproduktion, lagring och sina distributionsnätverk för att mildra den pågående energikrisen. Med EU:s globala nettonollmål som närmar sig har Nederländerna satt upp ambitiösa mål för att minska beroendet av fossil energi och öka effektiviteten i fjärrvärmenäten. Det krävs snabba förändringar och hållbara lösningar är nyckeln till att nå målen.

Mexico Business Climate Survey 2021

Sverige har en betydande närvaro och ett gediget rykte i Mexiko – Latinamerikas näst största ekonomi. I dagsläget finns det över 150 företag i landet med svensk bakgrund. Svenska företag finns inom de flesta branscher i Mexiko, t ex inom säkerhet, bygg, sjukvård, detaljhandel, gruvdrift och digitala tjänster för att bara nämna några. Under det senaste decenniet har den mexikanska ekonomin visat en stabil och robust tillväxt som skapat en välmående marknad för svenska företag.

Teknologi och terrorbalans

Geopolitiken tar ett hårdare grepp om näringslivet och allt fler svenska företag hamnar i stormakternas inbördes spänningsfält. Den här rapporten lyfter konsekvenserna av teknologikapprustningen mellan USA och Kina och sätter fokus på tre alternativa scenarier för världsmarknaden fram till 2030.

Kanada Business Climate Survey

Svenska företag har en lång historia i Kanada, med starkt engagemang, entreprenörskap och innovativt tänkande. Denna undersökning visar att den kanadensiska marknaden erbjuder utmärkta expansionsmöjligheter för svenska företag. Kanada är en stabil, växande och konkurrensutsatt marknad, öppen för handel med utländska företag. Kanada återhämtar sig väl från den första chocken efter Covid-19-pandemin med mycket engagerade federala och lokala myndigheter.

Indien 2021 Business Climate Survey

I dessa osäkra tider kan ökade offentliga utgifter ge en multiplikatoreffekt på den ekonomiska tillväxten och leda till ökat förtroende och större efterfrågan i den privata sektorn. En genomgång av resultatet av Indiens Business Climate Survey 2021 visar att förväntningarna på marknaden, trots covid-pandemin, inte har förändrats särskilt mycket i Indien.

Japan 2021 Business Climate Survey

I Business Climate Survey Japan 2020 var marknadsutsikterna ganska dåliga på grund av oron för effekterna av covid-19. Trots pandemins utmaningar förblev dock den stora majoriteten ¬– 75 procent – av de svenska företagen i Japan lönsamma.

Frankrike 2021 Business Climate Survey

Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige och denna relation fortsätter att växa. Med sina 67 miljoner invånare är Frankrike den tredje största marknaden i Europa och den sjunde största ekonomin i världen. De viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2021 är att Frankrike anses vara en viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för den ekonomiska återhämtningen är stort.

Spanien 2021 Business Climate Survey

Team Sweden España (ambassaden, Business Sweden, Svenska handelskammaren i Madrid och Svenska handelskammaren i Barcelona) har gått samman och genomfört en Business Climate Survey bland svenska företag i Spanien. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Spanien, samt fördjupa kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med den spanska marknaden.

Sydafrika Business Climate Survey 2021

Sydafrika har fokuserat på att utveckla sin ekonomi till en globalt konkurrenskraftig och mer attraktiv investeringsdestination genom snabb industrialisering och mångfald. Trots den svaga ekonomiska tillväxten under de senaste åren, som i genomsnitt ligger strax under en procent under de fem åren före 2020, är landet fortfarande en av kontinentens främsta investeringsdestinationer.

USA Business Climate Survey 2021

USA är en viktig marknad för många svenska företag och är Sveriges största exportmarknad utanför Europa. Sverige som land och svenska produkter och tjänster har ett utmärkt rykte om hållbarhet, innovation och kvalitet bland amerikanska företag och konsumenter. När USA investerar i gröna, hållbara och innovativa lösningar kan svenska företag utnyttja sin ställning som branschledare.