Indonesiens unga befolkning utgör stommen i den starka ekonomiska tillväxt som landet åtnjutit de senaste femton åren. Från 2014 fram till 2020 beräknas inte färre än 53 miljoner indoneser passera gränsen för medelklass vilket innebär ökade möjligheter för de företag som är villiga att expandera och intensifiera sin närvaro i landet.

Den nuvarande regeringen under president Joko Widodo är väl medveten om de många utmaningar som företagen stöter på – korruption, snårig byråkrati, talangbrist – och har genomfört ett antal reformpaket för att göra Indonesien mer attraktivt för utländska investerare.

Svenska företag som är verksamma i landet lyckas bäst när de anammar en långsiktig tillväxtstrategi och arbetar aktivt för att vidareutbilda och utveckla sina medarbetare. Vidare anser många företag att svenska värderingar såsom öppenhet och tolerans är viktiga i den dagliga verksamheten. Att fördjupa och utveckla sina nätverk för att bygga långsiktiga och robusta affärsrelationer anses också vara centralt i den indonesiska kontexten.

Business Swedens rapport Think Big, Grow Smart, bygger på svenska företags erfarenheter av den indonesiska marknaden och redogör för vilka typer av hinder som är vanligt förekommande. Rapporten visar också på goda exempel hur dessa hinder kan bemötas, samt lyfter ut områden där svenska företag har särskilt stora intressen.

Det svenska varumärket är starkt i Indonesien men Sverige är fortfarande underrepresenterat när det gäller investeringar och närvaro. Det är vår förhoppning att Think Big, Grow Smart kan bidra till att skifta samtalet från ”om”, till ”hur” det går att expandera till och i Indonesien – världens tredje största demokrati och åttonde största ekonomi.