För att svenska företag ska lyckas behöver de öka tjänsteinnehållet i sina affärsmodeller och verksamheter. De företag som har kraft och mod att bli framtidens tjänsteinnovatörer kommer att kunna öka tjänsteexporten påtagligt och leda tjänsterevolutionen. Det ställer emellertid krav på att företagens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft möts.

Business Sweden har i samarbete med konsultföretaget Kairos Future tagit fram tre möjliga vägar framåt för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor under det närmaste decenniet. För samtliga scenarier beräknar och analyserar Business Sweden de ekonomiska effekterna för Sverige. I syfte att bättre förstå hur tjänstefieringen påverkar näringslivet har Business Sweden även genomfört ett tiotal intervjuer med ansvariga för affärsutveckling på större svenska företag.

Rapporten ger läsaren en förståelse för vad tjänstefieringen av näringslivet verkligen innebär – och en insikt i att svensk ekonomi och svenska företag står inför ett avgörande vägval.