Synen på den globala konjunkturen har förmörkats efter sommaren och det står alltmer klart att världsekonomin är på väg in i en tydlig svacka. Den höga inflationen har visat sig mer ihållande än väntat och har spridit sig i stora delar av världen.

Samtidigt bedöms avmattningen bli kortlivad med en sannolik återhämtning redan 2024. Men det råder stor osäkerhet i prognoserna till följd av energikrisen, de ökade geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina.

– Framåt våren kommer sannolikt centralbankerna kunna andas ut då inflationen väntas falla tillbaka snabbt. Vissa centralbanker har troligen höjt sina styrräntor för mycket och kan komma att behöva sänka dem senare under nästa år, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Business Swedens rapport Globala Ekonomiska Utsikter som släpps idag visar att inbromsningen i Nordamerika och Europa får särskilt stor påverkan och drar ned utsikterna för globala ekonomin, som väntas växa med endast 1,7 procent 2023. Om inflationen faller tillbaka nästa år väntas global BNP återhämta sig relativt snabbt och växa med 3,2 procent 2024.

– Den svenska exportberoende ekonomin dras med ner i nästa års globala konjunktursvacka. Samtidigt drar de räntekänsliga hushållen ner sin konsumtion påtagligt och BNP-tillväxten hamnar under nollan nästa år. Därefter stabiliseras ekonomin men återhämtningen blir måttlig med en tillväxttakt på omkring 2 procent, säger Lena Sellgren.

Inflationstrycket har även ökat i Asien som samtidigt tyngs av fortsatta covid-relaterade nedstängningar i Kina, svagare efterfrågan från de stora exportmarknaderna Nordamerika och Europa och stigande råvarupriser, vilket sammantaget får konsekvenser.

– På kort sikt är det framför allt Kinas nolltolerans mot covid-19 som dämpar tillväxten i landet påtagligt. Men problemen på den inhemska marknaden med ett flertal strukturella utmaningar växer sig allt större. Därför har vi valt att presentera ett särskilt fördjupningsavsnitt om Kina i denna rapport, avslutar Lena Sellgren.

Få hela analysen i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter här.