Över 300 svenska industriföretag har deltagit i en undersökning för att kartlägga varifrån företagen gör sina inköp av utländska insatsvaror och hur deras leverantörsnätverk i utlandet håller på att förändras. Resultatet visar på en tydlig trend – allt fler företag ökar inköpen i Europa, delvis på bekostnad av leverantörer i Kina och övriga Asien.  

– Asien har länge varit en stark leverantörsmarknad. Men det är inte längre självklart att insatsvarorna kommer från Kina eller Vietnam. Resultatet i denna undersökning visar att industriföretagens fokus flyttas mot Europa som blivit det nya förstahandsvalet, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.  

Så mycket som hälften av de intervjuade företagen har underleverantörer i Kina idag. Men flertalet faktorer driver nu på en våg av omallokering av inköpen mellan olika utlandsregioner.  

Automatisering och stigande löner i Asien, dyrare transporter, ökade risker och klimatpåverkan från långväga leveranser samt den rådande geopolitiska osäkerheten är centrala drivkrafter. 

– Pandemin och kriget i Ukraina har orsakat omfattande störningar. En redan pågående regionalisering av företagens produktion och handel med industrivaror har därmed fått en extra knuff. Devisen idag är att kortast avstånd vinner, fortsätter Lena Sellgren.  

Sverige och Europa har nu chansen att ta tillvara på trenden och säkra leverantörskompetens i branscher som är kritiska för den gröna omställningen.  

– Resultatet från intervjuerna bekräftar att förskjutningen i företagens leverantörsnätverk mot Europa kommer att bli påtaglig de närmaste tre åren, avslutar Lena Sellgren.    

Få hela översikten över undersökningens resultat här.