Pandemin har omformat världen som vi kände den. En instabil och osäker återhämtningsperiod ligger nu framför oss, eftersom de potentiella resultaten av krisen inte bara varierar utan också kommer att skilja sig åt från region till region.

Samtidigt som vacciner rullas ut över hela världen förutspår vi att marknadens instabilitet kommer att fortsätta långt efter återhämtningsfasen. De inneboende systemriskerna i en sammankopplad värld är ytterligare tecken på att osäkerheten inte kommer att försvinna i närtid.

Under de kommande åren kommer företagsledare att behöva tänka om och anpassa sina strategier till omställningar och trender som accelererar och förändrar hela branscher. I den här artikeln beskriver vi hur svenska beslutsfattare kan svara på dagens utmaningar och förbli relevanta i en instabil postpandemisk värld.                

Hur du navigerar i framtiden

Det är aldrig enkelt att hantera osäkerhet, men dessa fem viktiga steg hjälper dig att ta ett metodiskt grepp om din affärsplanering:

 • Övervaka återhämtningstakten: Den globala återhämtningen kommer att vara fragmenterad och utvecklas i olika takt på olika marknader och inom olika industrisektorer. Företagen måste därför ha en solid ram och process för att övervaka pandemins status, nedstängningar och de ekonomiska utsikterna.

 • Bevaka nya möjligheter: Miljarder dollar har mobiliserats globalt som svar på kriser genom skattepaket och finansiella stimulanspaket, politiska förändringar och investeringar. Genom att noga följa stimulansåtgärderna på nyckelmarknader kan du identifiera nya affärsmöjligheter.

 • Bemästra konsten att scenarie-planera: Det bästa sättet att förbereda sig för det okända är att kartlägga potentiella framtida utfall, eller scenarier. Detta gör att du kan planera i förväg för potentiella risker och nya möjligheter utan att behöva gissa kring resultatet.

 • Följ nyckelscenarie-indikatorer: Identifiera tidiga indikatorer för varje scenario för att lägga grunden för agilt beslutsfattande. Genom att noggrant matcha varje scenario med förutbestämda åtgärder kan du implementera rätt handlingsplan vid rätt tidpunkt – vilket hjälper dig att anpassa dig snabbt när marknaden förändras.

 • Få med människor: Alla från ledning och FoU-team till business intelligence-experter och operativ personal behöver vara med på nya sätt att arbeta. Hjälp din personal att förstå agila principer och metoder och hur de kan tillämpas i deras dagliga verksamhet. Detta kommer att öka ditt företags motståndskraft och förmåga att snabbt återhämta sig från externa chocker.

Att se bortom återhämtningen

Vårt research-team har identifierat tre transformationer som sannolikt kommer att prägla det kommande decenniet. Vi har valt att kalla dem: Ett digitalt årtionde, Ett årtionde av hållbara åtgärder och En ny innovation, som du kan läsa mer ingående om i den här rapporten.

Att anpassa sig till dessa förändringar kan tyckas vara en svår uppgift. Men genom att ta det stegvis maximerar du dina chanser att hålla jämna steg med förändringarna. Se dessa viktiga rekommendationer som en utgångspunkt:

 • Gör dig redo att bli digital: Pandemin blev en katalysator för digital omvandling på alla marknader och inom alla sektorer, och trenden kommer bara att fortsätta att accelerera. Se till att du har rätt kapacitet och talang för att öka digitaliseringsarbetet genom omskolning, employer branding och rekrytering, fusioner och förvärv samt partnerskapsallianser. Förbered dig på fenomenet "splinternet", dvs. uppdelningen av internet i olika digitala landskap med individuella regler och plattformar, som alla kommer att kräva en egen marknadsstrategi och eventuellt en egen serverinfrastruktur.

 • Starta din hållbarhetsresa: Hållbarhet kommer att vara en viktig konkurrensfördel under nästa årtionde. Börja din resa omedelbart genom att utveckla en klimatneutral verksamhet och klimatneutrala erbjudanden. Positionera ditt varumärke på den internationella scenen för att ta tillvara på möjligheterna till hållbar tillväxt och i investeringar i grön omställning som regeringar har lovat.

 • Forma ditt innovationsekosystem: Innovationsprocesser förändras snabbt eftersom gamla tillvägagångssätt ger låg avkastning på investeringar. Samskapande med externa intressenter är en förutsättning för att föra innovationen närmare slutkunderna. Ofta innebär detta att man måste ansluta sig till innovationsekosystem utanför den egna kärnverksamheten och sektorn. Dessutom kanske du vill inrätta decentraliserade interna FoU-center på nyckelmarknader.

 • Få tillgång till nya tillväxtmarknader: När krisen med coronaviruset tar ut sin rätt på ekonomierna kan tillväxtutsikterna förändras under det kommande decenniet, när investerare riktar sin uppmärksamhet mot nya expanderande marknader. Det är också troligt att regeringars inblandning i näringslivet kommer att öka efter företags räddningsaktioner och ägarbyten. Identifiera viktiga, nya marknader och möjligheter, omkalibrera ditt interna fokus, din resursfördelning och anpassa ditt erbjudande.
 • Se över din leveranskedja: Pandemin har påskyndat de trender som skapar ett nytt konkurrenslandskap, inklusive övergången till regionaliserad produktion. De globala försörjningskedjorna omformas som svar på den förändrade efterfrågan på marknaden och för att mildra effekterna av handelshinder, men också för att bana väg för industriell omvandling. Se över dina försörjningskedjor, genomför riskanalyser och kostnads- och nyttokalkyler för en ny driftsform.

 • Ompröva din affärsmodell: Allt fler kunder väljer att använda tjänstebaserade affärsmodeller och digitala plattformar. Den här trenden kommer att förändra strukturen för försäljningsorganisationer, partnerskap, lokaliseringsinsatser och försäljnings- och marknadsföringskanaler i grunden för både B2B och B2C. Ompröva din affärsmodell i takt med att digitaliseringen expanderar och håll jämna steg med förändrade kundbeteenden på lokala marknader.

Att lära sig att arbeta i en instabil miljö samtidigt som man håller jämna steg med övergången till digitalt drivna och hållbara verksamheter kommer att vara nyckeln till framtida välstånd.

För att förbli konkurrenskraftiga på global nivå måste svenska företag agera snabbt för att integrera ovanstående omvandlingar och trender i sin kärnverksamhet och sitt strategiska tänkande, annars riskerar de att bli omsprungna av internationella konkurrenter.

Håll dig uppdaterad för fler insikter om de utmaningar, trender och möjligheter som formar den postpandemiska världen i vår serie Det nya affärslandskapet.