Regionaliseringen av industriföretagens produktion och handel med industrivaror blir alltmer markant och ställer nya krav på svenska företag som vill öka försäljningen i andra regioner än i Europa. Marknadsnära tillverkning är idag ofta ett starkt önskemål från kunder och kan bidra till snabbare och mer träffsäker anpassning till den lokala marknaden.

Genom att etablera produktion på marknader långt från hemmaplan kan företagen även minimera risker i leverantörskedjan, minska klimatavtrycket från transporter och förenkla logistiken. Trenden återspeglas i den intraregionala handeln med industrivaror som har fått en kraftig uppgång i både Nordamerika och Asien under det senaste decenniet. 

Lokal kompetens, uppkoppling, hållbarhet och resiliens i produktionsmiljön är nyckelfaktorer som spelar in i företagens alltmer komplexa lokaliseringsbeslut.

I rapporten Rätt plats för produktion redogörs för de affärsmässiga och politiska drivkrafterna bakom marknadsnära tillverkning. Rapporten presenterar även ett ramverk för vilka faktorer som industriföretagen särskilt bör uppmärksamma inför beslut om lokaliseringen av produktionsanläggningar.

Ramverket beskriver beslutsprocessen i tre steg med bestämningsfaktorer för valet av region, valet av marknad och slutligen valet av plats för anläggningen. Rapporten och ramverket stödjer sig huvudsakligen på intervjuer som Business Sweden över tid genomfört med ledande företrädare för svenska och utländska industriföretag.

Business Sweden har för rapporten även tagit tillvara intern kompetens och erfarenhet av rådgivning till företag inom lokalisering av produktion, så kallad site selection.