Två miljoner svenskar, en femtedel av landets befolkning, besöker Spanien ett normalår. Dessutom väljer ett ökande antal svenskar att flytta till Spanien. Spanien är det land i världen, näst efter USA, som har den största svenska diasporan.

Under de senaste åren har dock den verkliga framgångssagan i de svensk-spanska relationerna varit det kommersiella utbytet, som uppvisat imponerande tillväxtsiffror. Sedan 2017 har både den spanska exporten till Sverige och den svenska exporten till Spanien – både av varor och tjänster – fördubblats i värde.

Fler än 3 av 4 av de tillfrågade företagen (77 procent) rapporterade ett lönsamt år 2023, i likhet med tidigare undersökta år. Sverige har generellt sett ett mycket gott rykte i Spanien, vilket bidrar till svenska bolags framgångar på marknaden.

Som framgått av tidigare års undersökningar är hållbarhet sällan en faktor som påverkar om en produkt eller tjänst köps, utan ses mer som något som är ”bra att ha” eller en bonus. Vi kan dock konstatera att de företag som svarat på vår enkät visar att deras spanska kunder i högre grad tar hänsyn till miljöaspekter jämfört med förra årets undersökning.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Under våren 2024 har Team Sweden Spain (Sveriges ambassad i Madrid, Business Sweden, Svensk-Spanska Handelskammaren och Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona) återigen gått samman och genomfört en undersökning av affärsklimatet bland svenska företag i Spanien.

Nästan 180 svenska företag av de cirka 600 svenska företag som finns på den spanska marknaden fick enkäten, där huvudfrågan var hur dessa företag uppfattar affärsklimatet i Spanien. Sextioen företag besvarade enkäten som genomfördes under februari-mars 2024, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 33 procent.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de deltagande företagen för den kunskap och de insikter som ni har delat med er av till oss – utan er hade undersökningen inte varit möjlig.