Den senaste undersökningen visar liknande resultat som 2022 när det gäller den finansiella utvecklingen, även om det finns en liten lutning mot en mer negativ rapport 2023. Nästan två tredjedelar av de svenska företagen rapporterade en ökad vinst jämfört med föregående år, och de som rapporterade förlust ökade marginellt med 10 procent.

Jämfört med den negativa ekonomiska situationen i Sydkorea 2023 förväntar sig 65 procent av respondenterna att deras verksamhet kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna.

Starka partnerskap och lokala relationer är viktigast för att bibehålla konkurrenskraften på den sydkoreanska marknaden. Att bilda lokala partnerskap är avgörande för att svenska företag ska få konkurrensfördelar eftersom det gör det möjligt för dem att utnyttja lokal expertis, få tillgång till nätverk och utnyttja värdefulla resurser samtidigt som de effektivt anpassar sig till marknaden.

Det svenska varumärket uppfattas som en stark positiv faktor. En betydande majoritet av respondenterna, över 80 procent, anser att det svenska varumärket bidrar positivt till affärerna i Sydkorea.

Många svenska företag svarade att det finns utmaningar relaterade till hållbarhet i Sydkorea. Medan hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar och energiförsörjning är allmänt erkända, verkar den koreanska regeringens politiska strategi inte vara tillräckligt specifik, vilket resulterar i en försämrad miljö för investeringar.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey riktad till svenska företag i Sydkorea har genomförts sedan 2009 och årligen sedan 2014 av Team Sweden. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags prestationer i Sydkorea och belysa de möjligheter och utmaningar som finns på den sydkoreanska marknaden. Dessutom kan den fungera som en referens i bilaterala handelsdialoger mellan Sverige och Sydkorea.

Team Sweden genomförde undersökningen under februari 2024. Undersökningen riktade sig till landschefer och landrepresentanter som har en överblick över sina företags prestationer och deras resultat under 2023. Av 126 tillfrågade företag svarade 72, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 57 procent. Med denna svarsfrekvens kan undersökningsresultatet användas med en konfidensnivå på 95 procent.

Team Sweden vill rikta ett stort tack till de deltagande bolag och respondenter som har bidragit till denna rapport.