Den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stark och lönerna växer i en högre takt än inflationen. Svenska företags förväntningar på sin omsättning understryker hur robust den amerikanska ekonomin är, där 72 procent av de tillfrågade förväntar sig en ökad omsättning.

Samtidigt som svenska företag har en fortsatt positiv uppfattning om affärsklimatet i USA har optimismen sjunkit något under 2024. Osäkerheten kring utgången av presidentvalet är en potentiell faktor, där de senaste opinionsundersökningarna visar på ett jämnt lopp mellan kandidaterna. Vidare upplever svenska företag en brist på hållbarhetsfokus bland amerikanska kunder. Även om de amerikanska kunderna blir alltmer medvetna är viljan att betala fortfarande begränsad.

För att lyckas i USA lyfter respondenterna fram säljkompetens, varumärkeskännedom samt partnerskap och relationer som viktiga områden för att bibehålla konkurrenskraften.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey för den amerikanska marknaden har genomförts årligen sedan 2021 för att följa och analysera förändringar. Idag är det sannolikt att fler än tusen svenska eller svenskanknutna dotterbolag är aktiva i USA.

Fler än 1100 svenska företag kontaktades för att delta i 2024 års undersökning av företagsklimatet i USA, och svaren samlades in under februari 2024. Utvalda företag intervjuades sedan för att säkerställa en djupare förståelse för de faktorer som drev deras svar. I årets Business Climate Survey inkom totalt 123 svar.

Vi vill tacka alla respondenter och deltagare i intervjuerna bidraget till årets rapport. Era insikter fördjupar vår förståelse för svenska företags uppfattning om det rådande affärsklimatet, vilket gör att vi tillsammans kan utveckla svensk innovation och kvalitet på den amerikanska marknaden.