De globala fordonsmarknaderna står inför en omvandlingsfas och nya lösningar skapas kontinuerligt för att möta utmaningarna kring utfasning av fossila bränslen, konnektivitet, delad mobilitet och självkörande fordon. I en Europeisk kontext bryts traditionella hierarkier ner vilket möjliggör innovation och samverkan mellan befintliga OEM:er och nya leverantörer.

Regelverk och efterfrågan från konsumenter driver på en grön energiomställning där batterier väntas överta användandet av interna förbränningsmotorer som primär energikälla. Samtidigt påverkas och förändras hela leveranskedjor i takt med att produktionsprocesser, slutprodukter och tjänster digitaliseras. Fordonstyper och volymer som marknaden efterfrågar förändras även till följd av nya konsumentbeteenden och den ökade efterfrågan på innovativa transportlösningar. Utöver detta väntas självkörande fordon omfamnas på bred front allteftersom regelverk förbättras gällande datahantering och ansvarsskyldighet, vilket öppnar upp nya möjligheter i nischade marknadssegment.

Business Sweden har genomfört en omfattande undersökning för att skapa en översikt över de Europeiska fordonstillverkarnas strategier och hur de påverkar leveranskedjorna. Undersökningen berör personbilar, lätta nyttofordon och lastbilar. Vår rapport Accelerating change ger svenska företag förståelse för det nya industriklimatet, rekommendationer för hur man bör anpassa sig till förändringarna samt en djuplodad insikt i det svenska affärslandskapet för fordonstillverkning.