Företag i Kina börjar sakteligen återgå till arbetet efter den förlängda vårfestivalen. Flertalet städer tillåter nu att kontor och vissa produktionsanläggningar öppnar på nytt förutsatt att de möter införda hälsokriterier. Begränsningar av transporter och krav på självisolering efter resande samt en allmän uppmaning om att undvika tätbefolkade platser gör att distansarbete från hemmet blir allt vanligare. I takt med att företagen återupptar sin verksamhet blir de initiala effekterna av coronaviruset tydliga och förebyggande åtgärder står nu i fokus. För att förstå den upplevda påverkan och åtgärderna som nu vidtas har Business Sweden och Svenska Handelskammaren genomfört en undersökning bland svenska företag med verksamhet i Kina. Undersökningen sträcker sig över små, medelstora och stora bolag i jämn proportion.

TYDLIG NEGATIV AFFÄRSPÅVERKAN

I det korta perspektivet har en stor majoritet av företagen redan upplevt en negativ eller mycket negativ påverkan på produktion (88%) samt försäljning (90%). De största effekterna är synliga inom industrisektorer där hinder i leveranskedjor och brist på arbetskraft har satt totalstopp för många aktiviteter. Dessa sektorer följs tätt av konsumentorienterade tjänster och yrkestjänster som är starkt beroende av löpande efterfrågan på produkter och tjänster. Även i dessa segment har brist på arbetskraft haft en negativ påverkan trots att vissa tjänsteföretag snabbt kunnat återuppta verksamheten tack vare digitala arbetssätt.

I ett framtidsperspektiv förväntar företagen att se fortsatt negativa effekter de kommande tre till sex månaderna. Däremot anser ett färre antal företag att de långsiktiga effekterna kommer att vara mycket negativa jämfört med nuvarande korttidspåverkan. Antalet företag vars prognos är negativ eller mycket negativ är något lägre inom produktion (82%) jämfört med försäljning (90%), vilket tyder på att dessa företag väntar sig kunna återuppta sin verksamhet i snabbare takt än efterfrågans återhämtningsförmåga.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FOKUSERAR PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET

På frågan om vilka åtgärder som vidtas till följd av virusutbrottet svarade majoriteten av företagen att flertalet försiktighetsåtgärder gällande hälsa och säkerhet har införts. De vanligast förekommande åtgärderna är:

• Alternativa arbetssätt (86%)
• Självisolering för medarbetare som har rest (81%) och
• Begränsning av resor (76%)

Omplacering eller hemtagande av personal till områden med lägre risk var mindre förekommande och bekräftades av 14% av deltagarna.

En del av företagen har även börjat vidta åtgärder för att hantera virusets ekonomiska påföljder där ökade insatser inom produktion och försäljning för årets andra kvartal står för största delen (38%) av planeringen följt av diversifiering av leveranskedjor (33%). Fler åtgärder kommer sannolikt att vidtas den närmaste tiden så fort de mest akuta frågorna har adresserats.

POSITIVT STÖD FRÅN SVERIGE

Svenska kollegor anses enligt undersökningen ha en god förståelse för situationen i Kina. Majoriteten av deltagarna i Kina (82%) anser att de svenska huvudkontoren förstår deras situation och att de har delvis (29%) eller helt (63%) mottagit aktiv support. Processer för riskhantering kommer sannolikt att ses över i takt med att fler lärdomar dras från virusutbrottet och dess hantering, men den höga nivån av förståelse och stöd från Sverige utgör en stark grund för kontinuerligt förbättrad respons och förebyggande åtgärder.

AKTIVA INSATSER BEHÖVS

Den extraordinära situationen som uppstått till följd av virusutbrottet och Covid-19 är inte över. Hur företagen nu hanterar konsekvenserna kommer att få en påverkan på deras långsiktiga prestationsförmåga. Det är nu kritiskt att företagen fortsätter övervaka utvecklingen och att de studerar påverkan på deras affärer, samtidigt som nya riktlinjer och rekommendationer från myndigheter ska beaktas inom varje affärssegment. Företagen måste även hitta lösningar som möjliggör fortsatta affärer i ett klimat där resor och fysiska möten blir begränsade. Digitala verktyg bör användas så långt det är möjligt samtidigt som risker kring datasäkerhet ska beaktas. Av högsta prioritet blir att säkerställa personalens säkerhet och välbefinnande i den rådande situationen.

Utöver detta måste företagen planera för en snabb återhämtning när affärsklimatet väl återgår till ett normaltillstånd. Så fort infrastrukturen för affärer öppnas upp igen kommer många företag att konkurrera om begränsade resurser och logistiknätverk, och efterfrågan kommer inte nödvändigtvis att matcha den ökade leveransförmågan. Företagen som stärker sin beredskap kommer att vara bäst rustade för en snabb och framgångsrik återhämtning.