Business Sweden visar med denna analys att morgondagens stjärnbolag kommer vara de aktörer som tar en framträdande roll i utformandet av agila nätverk. Dessa företag kommer att bli experter på att identifiera, använda och kombinera externa kompetenser.

För att bli framgångsrik krävs förmågan att bygga en nätverksorganisation och förmedla narrativ som engagerar relevanta externa partners. Företagen kommer dessutom att behöva investera i stärkt koordineringskapacitet och förmågan att hantera kritiska informationsflöden.

Studien som Business Sweden har genomfört visar att bland Sveriges 30 största exportbolag har endast en handfull investerat i nätverksbaserade organisations-modeller. Vår slutsats är därmed att merparten av dessa företag står oförberedda inför kommande utmaningar.

Rapporten har medförfattats av Business Swedens kontor i Indien. Rönen som presenteras är baserade på samtida forskning i nätverksdynamik, globala innovationsdrivna ekosystem samt förstahandserfarenhet från att arbeta med kunder i innovationsprojekt i utvecklingsmarknader. Genom att lansera den nya innovationsmetodiken ”The UNNATI way” har Indien-teamet – tillsammans med företag som AstraZeneca, Volvo, Fortum och IKEA – iscensatt innovationsutmaningar som ett led i att positionera våra svenska stjärnbolag som nyckelpartners i de nya nätverken. Lärdomarna från arbetsmetodiken presenteras som en fallstudie i denna globala trendrapport. 

Rapporten är på engelska.