Coronapandemin är ett allvarligt hot mot folkhälsan i världen och mot den globala ekonomin. Kina börjar sakteligen återhämta sig men svenska företag med verksamhet i marknaden kommer att fortsatt drabbas i spåren av virusutbrottet. Det visar en ny blixtundersökning som Business Sweden har genomfört tillsammans med Svenska Handelskammaren i Kina.  

Effekterna av nya sjukdomen Covid-19 är nu kännbara i hela Kina. Utöver de extrema åtgärder som vidtagits för att begränsa utbrottet och skydda folkhälsan har såväl myndigheterna som företag och organisationer lanserat en rad initiativ och incitamentsprogram med syfte att få fart på ekonomin. Dessa inkluderar 5G-relaterade infrastrukturinvesteringar, finansiella stödpaket för små- och medelstora företag och ökade främjandeinsatser för internationella investeringar.

Spridningen av coronaviruset verkar nu vara under kontroll och få nya fall rapporteras. Det största hotet för Kina ligger nu i importfall från andra länder som kan riskera att utlösa en andra infektionsvåg. Av den anledningen har strikta gränskontroller införts vid de allra flesta inträdespunkterna där obligatorisk karantän råder för alla ankommande från utlandet.            

Fokus ligger nu på balansgången mellan att begränsa virusets spridning och samtidigt stötta den ekonomiska tillväxten, vilket återspeglas i vår senaste undersökning. 

Påverkan på försäljningen kvarstår, medan produktionsprognosen är mer positiv

Impact on sales remain_ while production outlook i.jpg

       

Produktionen återupptas gradvis

När den kinesiska befolkningen kom tillbaka efter den kinesiska nyårsledigheten tidigt i februari möttes de av reserestriktioner, stängda kontor och fabriker som inte kunde starta igång som vanligt. Detta ledde till en omedelbar och kortsiktigt negativ påverkan som blev kännbar när aktiemarknaderna öppnade den 3:e februari.          

Jämfört med vår tidigare undersökning som genomfördes för en månad sedan i mitten av februari rapporterar de svenska företagen nu en något minskad negativ påverkan på produktionen: 78% av företagen upplever en negativ eller mycket negativ omedelbar påverkan (jämfört med 88% i februari), och endast 32% förutspår negativa eller mycket negativa effekter på 3-6 månaders sikt (82% i februari) till följd av viruset. 

Tillgången till personal är nyckelfaktorn för produktionen

F: Vilka är de huvudsakliga faktorerna som påverkar ditt företags förmåga att producera?

Produktion.jpg


På frågan om vilka faktorer som har störst negativ affärspåverkan svarade företagen:

 • Tillgänglighet av personal (47%)
 • Minskad drift/produktivitet till följd av hälsorestriktioner (39%)
 • Tillgänglighet av insatsvaror från underleverantörer (36%)

Trots att de flesta fabrikerna utanför Hubei-provinsen har återupptagit produktionen är många av dem ännu inte tillbaka på full kapacitet. Samtidigt tyder resultatet i undersökningen på att ett förbättrat läge kan väntas under de kommande månaderna.     

Fortsatt svag prognos över efterfrågan 

En mer oroande utveckling för de svenska företagen är den minskade efterfrågan på deras produkter. 89% av respondenterna (90% i feb) upplever en negativ eller mycket negativ påverkan på försäljningen. För säljprognosen har utsikterna förändrats minimalt i positiv riktning: 86% (90% i feb) av företagen förutspår en negativ eller mycket negativ påverkan på försäljningen de kommande 3-6 månaderna.   

Reserestriktioner och minskad efterfrågan är de dominerande faktorerna som påverkar försäljningen

F: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar ditt företags förmåga att sälja? 

Reserestriktioner.jpg


De två dominerande faktorerna som hindrar de svenska företagens säljkapacitet är:

 • Reserestriktioner (62%)
 • Minskad efterfrågan (59%)

Med sannolikhet kommer den första faktorn att avta de kommande månaderna i takt med att andra globala marknader sakteligen får kontroll över coronavirusets framfart. Desto svårare blir det att hantera den minskade efterfrågan som konsekvens av inbromsningen av den ekonomiska tillväxten.

Företagen står därför inför ett kritiskt läge och måste kunna agera så agilt som möjligt och anpassa sig efter skiftande tillväxtfickor i Kina och andra marknader.         

Reserestriktioner har blivit nya normen

På frågan om vilka åtgärder som företagen har vidtagit för att hantera hälsoriskerna som coronaviruset medför gavs följande topp tre svar: 

 • Begränsning av resor (86%, upp från 76% i feb)
 • Alternativa arbetsmetoder (76%, ner från 86% i feb)
 • Anpassade hälsorutiner (65%, upp från 32% i feb)

Arbetsprocesser återgår sakteligen till ett normaltillstånd, trots att en majoritet av företagen fortfarande väljer alternativa metoder med flexibla arbetstider och arbete från hemmet. 

I takt med att allt fler människor återgår till kontorsplatser och fabriker införs krav på strängare hälso- och sanitetsrutiner. Spridningen av Covid-19 har även lett till hårdare reserestriktioner. Utöver de uppenbara effekterna för reseindustrin påverkas försäljningen i flertalet sektorer: kraftigt minskat resande angavs som den enskilt största orsaken till de negativa effekterna på försäljningen.

Resultatet från undersökningen visar tydligt på vikten av att väga insatserna för att begränsa virusspridningen mot fortsatt ekonomisk tillväxt. Denna sköra balansgång kommer såväl myndigheter som företag behöva ta ställning till och aktsamt navigera under överskådlig framtid.

Alternativa leveranskedjor är begränsade 

Företagen påbörjar sin ekonomiska återhämtning när den kritiska hälsofaran blir mer kontrollerad, därmed tas nu flertalet initiativ för att dämpa förluster och anpassa verksamhetsmodeller. De flesta åtgärderna fokuserar på att accelerera operativa insatser kombinerat med en framskjutning av planerade investeringar:

 • Ökad försäljning och produktion från andra kvartalet och framåt (49%, upp från 38% i feb)
 • Fördröjning av planerade investeringar (35%)
 • Diversifiering av leveranskedjor (24%, ner från 33% i feb)
 • Omplacering av arbete till andra kontor/anläggningar (19%, ner från 24% i feb)

Ökade insatser för att geografiskt omallokera arbete och resurser hade redan påbörjats när den tidigare undersökningen genomfördes i februari. I takt med att allt fler marknader utanför Kina drabbas hårdare av coronaviruset blir valmöjligheterna begränsade.

De alternativa lösningarna för att säkerställa leveranser har blivit färre, vilket återspeglas av den relativa minskningen av den typen av åtgärd.    

Återhämtningstakten är fortsatt oklar

Kina börjar se ljuset i tunneln vad gäller hanteringen av coronaviruset och Covid-19. Samtidigt är världsekonomierna nära sammanlänkade och svenska företag verkar ofta i en global kontext, med globala organisationer, leveranskedjor och kundbaser.

Coronavirusets utbrott är en svart svan för ekonomin och återhämtningen fortsätter att vara en rörlig måltavla i den pågående situationen. Trots att vi inte kan överskåda framtiden bör vi inte bortse från den. Företagen måste planera och ta beslut utefter föränderliga scenarier där riskminimering blir helt central. Beslutsfattare måste tänka agilt och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar både ur utbudsaspekter och skiftande efterfrågan.   

Vi kommer alla att ta oss igenom tunneln på ett eller annat sätt. Hur väl företagen klarar sig och i vilken form de överlever på andra sidan är dessvärre fortfarande en öppen fråga.

Undersökningen gjordes bland Svenska Handelskammarens medlemmar i Kina där 37 svenska företag deltog fördelat över små, medelstora och stora företag i flertalet sektorer.

Kontakt:

Joakim Abeleen, Market Area Director, Greater China, Business Sweden, Tel +86 139 1154 3630, joakim.abeleen@business-sweden.se

Daniela Ling-Vannerus Cassmer, Swedish Chamber of Commerce China (SwedCham China), Beijing, Tel: +86 10 646 85 820, beijing@swedcham.cn