Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer återhämtade sig delvis tredje kvartalet, efter det kraftigaste fallet som uppmätts ett enskilt kvartal till följd av coronakrisens skadeverkningar. EMI steg med 11,5 enheter till 48,7 tredje kvartalet, från 37,2 andra kvartalet.

Dock konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, att stämningsläget bland exportföretagen är något mer dystert än normalt. 

– Coronakrisen har slagit hårt mot världshandeln och den svenska exporten. Exportföretagen ser ljuset i tunneln men osäkerheten är fortsatt stor. Om vi inte får ett kraftigt bakslag med omfattande nedstängningar under hösten så kommer vi se en gradvis återhämtning.

Att EMI ligger under 50-strecket som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism innebär att fler exportföretag tror på en försvagning än en förstärkning av exportutvecklingen. Samtidigt steg EMI prognos – delindexet för de framåtblickande frågorna – med hela 15,4 enheter till 53,6 tredje kvartalet, jämfört med 38,2 andra kvartalet. Detta indikerar att exportföretagen har en optimistisk syn på tre månaders sikt. 

– Exportföretagen har en dyster syn i nuläget men när de blickar framåt är de allt mer optimistiska. Det gäller särskilt den förväntade exportefterfrågan från Europa dit största andelen av svensk export går. Det är dock stora skillnader mellan olika regioner, vilket indikerar att återhämtningen kommer att ske i otakt globalt sett, avslutar Lena Sellgren. 

Exportchefsindex (EMI) publiceras kvartalsvis och fungerar som en viktig konjunkturindikator på svensk export. EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande. 

Mätningen för tredje kvartalet 2020 omfattade 211 företag där hälften har en exportförsäljning på 250 miljoner kr (storföretag) och hälften 25-250 miljoner kr (små- och medelstora företag). Undersökningen genomfördes under perioden 27 juli – 17 augusti med en viktad svarsfrekvens på 64 procent.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 12 november 2020.

Läs rapporten här

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Rylme, Kommunikationschef Business Sweden
+46 70 697 18 81, charlotte.rylme@business-sweden.se