Med drygt elva veckor kvar till årsskiftet då Storbritannien blir ett så kallat ”tredje land” till följd av att transitionsperioden tar slut, presenterar Business Sweden en ny intervjustudie som tar temperaturen på svenska företag med signifikant lokal närvaro på den brittiska marknaden. Syftet med studien är att stärka kunskapsläget kring handelseffekterna av det brittiska EU-utträdet för svenska bolag. Svaren speglar värdefulla perspektiv från svenska medelstora och stora bolag däribland AlfaLaval, Ericsson, Munters, Recipharm, Saab Technologies UK Ltd, Scania, Vattenfall, och Volvo Group.

Sammantaget konstateras en fortsatt positiv syn på affärsutsikterna i Storbritannien trots den rådande osäkerheten kring Brexitförhandlingarna.

– Majoriteten av de svenska företagen på plats som vi har pratat med ser Storbritannien som en fortsatt intressant marknad efter transitionsperiodens slut sista december i år, både på kortare och längre sikt. Framtidstron är stark och även om vissa bolag tror att de på grund av det nuvarande osäkra läget kommer att vara försiktiga med investeringsbeslut i närtid ser den stora majoriteten inte att deras försäljning kommer att påverkas avsevärt på sikt, säger Gustaf Bergström, handelssekreterare på Business Sweden i UK och Irland.

Under 2018 var Storbritannien Sveriges fjärde största exportmarknad då det totala exportvärdet uppgick till ca 150 miljarder kronor. Omkring 3300 företag exporterar till Storbritannien i dagsläget och cirka 1200 svenska, eller svensk-relaterade, företag har lokal affärsverksamhet. Trots prognosen om en nedgång i BNP-tillväxt på 9,7 procent i år till följd av coronakrisen väntas Storbritannien uppnå en tillväxt 2021 på 8,5 procent.

Enligt studien har svenska företag inte påverkats negativt av Brexitbeslutet och flertalet företag ser även konkurrensfördelar med att redan finnas på plats när landet så småningom knyter nya handelsavtal med andra länder. 

– Även om det såklart finns en oro bland svenska bolag avseende framtida divergens mellan Storbritannien och EU med avseende på regleringar, och fortsatt viss osäkerhet kring handelstariffer och fri rörlighet av arbetskraft finns det exempel på bolag som även sett nya möjligheter som kan komma från närvaro i ett Storbritannien utanför EU, avslutar Gustaf Bergström. 

Intervjustudien har utformats med hjälp av 11 standardfrågor som belyser Brexitbeslutets effekter på försäljning, investeringar och produktion samt hur bolag ser på Storbritannien som marknad efter transitionsperiodens slut. Urvalet av företag täcker breda sektorer som fordonstillverkning, energi, ICT, infrastruktur, medicinteknik och läkemedelsproduktion. 

Läs rapporten här